Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44 Svedectvá doby Pravda o Povstaní '44 Memoriál pplk. Jána Šmigovského

Už sedemdesiat rokov našim dedom, otcom i nám lužete, že Povstanie '44 bolo povstaním slovenského národa!

K tomu, aby to mohla byť pravda, museli by sme demokraticky predpokladať, že prinajmenšom väčšina slovenského národa z vlastnej vôle povstala proti svojmu vlastnému štátu a jeho režimu, alebo že Povstanie '44 za týmto účelom aspoň z vlastnej vôle podporovala. V skutočnosti prevažná väčšina slovenského národa sa k Povstaniu '44 správala neutrálne. Snáď najnázornejšie to ilustruje postoj slovenských robotníkov v zbrojovkách v Dubnici a v Považskej Bystrici. Hoci oba závody sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti povstaleckého územia, a kto chcel, bez ťažkostí mohol odísť, urobilo tak len veľmi málo slovenských robotníkov. Prevažná väčšina slovenských robotníkov naďalej ostala pracovať, a tak napomáhať vojnovému úsiliu Tretej ríše, proti ktorému – ako agitovali osnovatelia Povstania '44 – sa malo v prvom rade povstávať...

Samotného Povstania '44 sa aktívne zúčastnili ani nie 3 % slovenského národa, iba 18 000 vojakov z 90 000 člennej slovenskej armády, prevažne z donútenia, najmä na základe mobilizácií pod hrozbou trestu smrti alebo na základe rozširovaných dezinformácií o tom, že nemeckí národní socialisti zajali prezidenta Jozefa Tisu a vojensky obsadzujú Slovensko. Takto oklamaná hŕstka slovenských účastníkov Povstania '44 sa teda doň zapojila – paradoxne – za účelom obrany Slovenska, jeho štátu a jeho vtedajšieho politického režimu zosobneného osobou prezidenta Tisu.

Na druhej strane sa do Povstania '44 zapojilo s inak, než pre dobro slovenského národa orientovanými záujmami, množstvo povstalcov a partizánov z viac než dvadsiatich iných národov, nadpriemerne zastúpených najmä Čechmi a viac ako 1600 Židmi, čo predstavovalo temer 10%-né židovské zastúpenie v partizánskych oddieloch.

Po porážke Povstania '44 aspoň tri štvrtiny jeho zvyšných slovenských účastníkov sa vrátili domov. Ešte viac jeho slovenských účastníkov by tak urobilo, keby sa neobávali represálií nemeckých ozbrojených síl, alebo by neboli príliš vzdialení od domova.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, pri tak veľkej miere nezáujmu slovenského národa o Povstanie '44 a pri motivácii časti slovenských účastníkov na základe rozšírených dezinformácií, – konečne po sedemdesiatich rokoch – nebudeme hovoriť o Povstaní '44 ako o „slovenskom národnom“ či ako o „povstaní pre dobro slovenského národa“, a pod skratkou „SNP“ rozpoznáme jedine „slovenskú národnú pohromu“!

Už sedemdesiat rokov našich dedov, otcov, a napokon i nás samých zavádzate, že účastníci Povstania '44 bojovali hrdinsky!

Nezáujem o Povstanie '44 väčšiny slovenského národa, ktorá nepodľahla rozširovaným dezinformáciám, sa prejavil aj v nezáujme o bojovanie a umieranie za jeho čiastkové ciele, medzi ktoré patrilo vlákanie nemeckých ozbrojených síl na dovtedy neokupované územie Slovenska a následné ozbrojené vystúpenie proti nim. Bolo bežné, že účastníci Povstania '44 často podľahli panike a utekali z bojiska, prípadne aj domov.

„Bývalí povstaleckí velitelia, na konci života už zvyčajne plukovníci a generáli vo výslužbe, ako ani samotní historici odboja nám nevysvetlili, ako je možné, že v národnom povstaní, vo vlastnej krajine, proti cudzej okupačnej moci podávali povstalci oveľa slabšie výkony, než napr. v prvých rokoch vojny proti ZSSR, vojny, o ktorej sa písalo, že sa v slovenskej spoločnosti stretala s veľkým odporom a nechuťou,“ podrobme teda mýtus hrdinskosti účastníkov Povstania '44 skúmaniu historika Martina Lacka:

„Ako je možné, že v prvom roku vojny proti ZSSR by sa dezercie slovenských vojakov dali spočítať na prstoch dvoch rúk, no v roku 1944, v rámci národnooslobodzovacej vojny bolo dezercií len za prvé dva týždne toľko, že povstalecké velenie za ne muselo hroziť popravami? Prečo utekali vojaci z armády v čase, keď sa všeobecne vedelo, že Nemecko už vojnu prehralo, a keď Červená armáda stála temer na slovenských hraniciach? Prečo sa v tomto čase muselo hroziť vojakom tými najkrutejšími trestami?“

Spýtajme sa však aj inak: Možno za hrdinov považovať tých, ktorí vymámia od dobromyseľného obyvateľstva zásoby potravín a následne sa ľahkovážne utiahnu späť do hôr, zatiaľ čo práve kvôli nim prichádzajú do dedín trestné výpravy nemeckej brannej moci, tak ako tomu bolo v Mladoňove, Kľaku, Ostrom Grúni či v Skýcove? A či azda niekto počul o tom, že by sa partizáni vyrútili dedinčanom hrdinsky na pomoc, aby ich ochránili?

Ak teda podľa uvedeného neboli v Povstaní '44 hrdinami etnickí Slováci, boli nimi aspoň slovenskí Židia, ktorých motivácia bojovať proti Tretej ríši ďaleko presahovala možnú motiváciu slovenskú? Vo vojenských hláseniach čítame: „Aktívna účasť Židov v prvých líniách je mizivá a nezodpovedá vôbec ich počtu v armáde. Zato sú v hojnom počte zastúpení v miestach pohodlnejších a bezpečnejších.“– kto sú teda všetci tí hrdinovia národného Povstania '44?

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, pri tak do očí bijúcej osobnej ľahostajnosti domácich účastníkov a takticko-strategickej ľahkovážnosti vodcov Povstania '44 – konečne po sedemdesiatich rokoch – odmietame oslavovať povstalcov i partizánov ako horlivých a pre vec Povstania '44 zapálených hrdinských bojovníkov!

Už sedemdesiat rokov našim dedom, otcom i nám nehanebne nahovárate, že Povstanie '44 bolo slávne!

Niektorí účastníci Povstania '44 boli obyčajní vrahovia. Počas Povstania '44, ako aj pred ním, tak i po ňom, zavraždili okolo 2 000 nevinných ľudí. Účastníci Povstania '44 sa podpísali pod hromadné beštiálne vraždy v Sklenom, Sklabini či v Kováčovej a stopy ich slávy nachádzame aj na mučených civilistoch v koncentračnom tábore v Slovenskej Ľupči...

Alebo môžeme rovnako s čistým svedomím oslavovať a považovať za znamenité ohavné skutky partizánov, medzi ktoré patrí umučenie katolíckych kňazov Antona Šaláta a Jána Nemca na smrť, sťahovanie z kože za živa katolíckeho kňaza Rudolfa Schedu, prepílenie katolíckeho kňaza Martina Martinku početnými dávkami z automatov alebo chladnokrvné zavraždenie Imricha Teplana, študenta 5. ročníka bohoslovia?

Pomáhalo vari Povstanie '44 nastoliť demokraciu? Zachránilo vari štát pred pustošením frontu? Chránilo vari občanov pred terorom nemeckých ozbrojených síl? A či zachránilo Židov pred deportáciami? Nie, Povstanie '44 bolo zo všetkých týchto pohľadov zbytočné, lebo ničomu nezabránilo a nikomu nepomohlo. Naopak, vďaka Povstaniu '44 zavládol na Slovensku teror a nútená verbovka civilov do povstaleckých radov, mocou Tretej ríše bolo obnovené – slovenskou vládou zastavené – vysťahovanie ďalších 13 000 Židov a jediná funkčná ješiva v šírom okolí fungujúca v Nitre tak zanikla.

Povstaním '44 vzniklo kriminálne podhubie v Banskej Bystrici, ktorá sa stala uprostred kresťanského štátu známa ako slovenská Sodoma a Gomora, kde celá sláva Povstania '44 spočívala tesne po jeho vypuknutí v hektolitroch vypitého alkoholu a v množstve povoľných neviestok úslužných povstalcom i partizánom. Všetka tá sláva žila z potravinových rezerv, ktoré vytvoril pracujúci slovenský ľud, a ktorými zas tak okázalo hýrili účastníci Povstania '44 práve v Banskej Bystrici, ale i inde na povstaleckom území bez toho, aby hrdinsky boli vôbec bojovali za slávu svoju osobnú či svojich cieľov.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, konečne po sedemdesiatich rokoch z domova slovenského a plných hrdiel slovenských kričíme, že zavraždiť 2 000 ľudí a zbytočne obetovať životy ďalších tisícoviek ľudí nie je žiadna sláva – ale je to hanba Povstania '44, ktoré sa stalo pre mnohých jednotlivcov či skupiny hlavne príležitosťou na vyrovnávanie si osobných účtov so svojimi obeťami alebo vlastnú kriminálnu činnosť!

Už sedemdesiat rokov našim dedom, otcom i nám nezúčastnene cigánite, že nemecké ozbrojené sily porazili Povstanie '44 preto, lebo mali vojenskú prevahu!

Nemecké ozbrojené sily nemali pri potláčaní Povstania '44 prevahu v počtoch vojakoch. Nemožno hovoriť ani o prevahe v ťažkých zbraniach. Naopak, povstalci spolu s partizánmi boli od 29. augusta 1944 do 27. októbra 1944 celý čas v početnej prevahe.

Na území, na ktorom povstalecká armáda operovala, nariadilo jej veliteľstvo už 30. augusta mobilizáciu všetkých mužov do 35 rokov. K približne 18 000 zapojených vojakov slovenskej armády pribudli zmobilizovaní záložníci, takže povstalecké velenie malo k dispozícii najskôr 47 000, neskôr až 60 000 mužov! K povstalcom načim prirátať postupne sa zvyšujúci počet partizánov od štyroch až po maximálne osemnásť tisíc mužov. Pokiaľ ide o výzbroj, účastníci Povstania '44 mali k dispozícii asi 46 000 pušiek, 4 000 samopalov, 2 700 guľometov, 41 tankov, 2 samohybné delá, 3 pancierové vlaky, 34 lietadiel.

Naproti tomu, Tretia ríša začala likvidovanie banditov – ako Nemci nazývali účastníkov Povstania '44 – s nie viac ako 3 500 vojakmi-nováčikmi. Najviac jednotiek nemeckých ozbrojených síl bolo na Slovensku v druhej polovici októbra, kedy sa ich počet pohyboval okolo 32 000 mužov. Zavádzajúce sú tvrdenia o tom, že Povstanie '44 zamestnávalo až osem špeciálnych divízií nemeckej brannej moci. V r. 1944 velenie nemeckých ozbrojených síl neoznačovalo divíziou útvary pozostávajúce z troch plnohodnotných brigád, pancierového regimentu, delostrelectva, atď. Nemeckému veleniu zostali počtom mužstva a stavom jeho morálky a kvalitou výzbroje iba zlomky skutočných divízií, ktoré vojenskí odborníci nazývajú Schattendivision, t. j. iba tieňové divízie.

Nemožno hovoriť ani o nedostatkoch v zásobovaní povstaleckého územia, keďže minister Karvaš využil spojenecké bombardovanie Bratislavy zo 16. júna 1944 na to, aby do Banskej Bystrice so súhlasom najvyšších štátnym miest premiestnil väčšinu slovenských potravinových i palivových rezerv.

Nehovoriac o rekvirovaní statkov a hmotných zdrojov povstalcami a partizánmi od miestneho obyvateľstva všade tam, kde sa objavili.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, nepripisujeme neúspech Povstania '44 policajnému zásahu nemeckých ozbrojených síl, Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, či tej časti Slovenskej armády, ktorá sa do Povstania '44 nezapojila, ale – konečne po sedemdesiatich rokoch – viníme za neúspech Povstania '44 vnútorný nezáujem jeho slovenských účastníkov vôbec hrdinsky bojovať a za slávu Povstania '44 i zomierať na rozdiel od hrdinského a slávneho odhodlania slovenského národa bojujúceho v Malej vojne proti maďarskému okupantovi za obranu obnoveného slovenského štátu!

Už sedemdesiat rokov sa pred našimi dedami, otcami i pred nami pitoreskne vystatujete, že Povstanie '44 napomohlo k víťazstvu nad Treťou ríšou!

Z hľadiska druhej svetovej vojny Povstanie '44 bolo okrajovou udalosťou, nakoľko viazalo menej než 1% nemeckých ozbrojených síl, ktorým nespôsobilo ani 1 promile celkových strát. Preto sa často nespomína ani v obsiahlych prácach západných autorov o Druhej svetovej vojne.

Na úspechu Povstania '44 zvlášť nezáležalo západným spojeneckým mocnostiam – iba ak Benešovej československej exilovej vláde v Londýne ako na coup d'État. Na druhej strane, Povstanie '44 nezohrávalo v plánoch Červenej armády Sovietskeho zväzu žiadnu strategicky výhodnú vojenskú rolu v postupe na Berlín – iba ak – podľa politicko-strategického vkusu generalissima Stalina dobre zásobované Povstanie '44 najskôr vyvolalo a v plnej šírke zapríčinilo vojenskú okupáciu celého Slovenska nemeckými ozbrojenými silami, a tak psychologicky nastavilo slovenské obyvateľstvo voči Červenej armáde ako obeť voči osloboditeľke. Iba vďaka tomu sa Povstanie '44 mohlo dostať v prvom rade do pozornosti politicky angažovanej komunistickej verejnosti priestoru strednej Európy a sovietskeho sektoru.

Pri zvážení všetkých okolností, vrátane toho, že sa rozpútaním Povstania '44 musela zvýšiť hospodárska pomoc Slovenska pre vojnové úsilie Tretej ríše, je pravdepodobné, že Povstanie '44 skôr pomohlo Tretej ríši, než by jej zasadilo rozhodujúci alebo aspoň citeľný úder, ktorý by prispel k jej porážke.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, konečne po sedemdesiatich rokoch slobodne poznávame, že Povstanie '44 bolo z vonkajších strán využité na vedenie vopred prehratého boja, ktorý poslúžil nie slovenskej veci, ani nemal žiaden podiel na porážke vojnového ťaženia Tretej ríše či nacizmu, ale najvýraznejšie sekundovalo záujmom Sovietskeho zväzu a medzinárodného komunizmu v povojnovom usporiadaní Európy. Vo svetle tohto poznania, ctíme si bezmála osemdesiattisíc obetí a rovnaký počet zmrzačených životov v nezmyselnej Karpatsko-duklianskej operácii bez rozdielu bojujúcej strany a zbytočne preliatou krvou útočiacich síl oblievame tváre tých, ktorí sa toľké zmarené životy snažia ospravedlniť zvrátenými rečami o dôležitosti ich obety!

Už sedemdesiat rokov otravujete našich dedov, otcov i nás bludom, že prezident Tiso povolal nemecké ozbrojené sily proti vlastnému národu!

Prezident Tiso si prítomnosť jednotiek nemeckých ozbrojených síl na Slovensku neželal, za čo sa osvedčil už ako predseda vlády počas rokovaní s Nemcami o podobe Zmluvy o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom krátko po jeho vzniku.

Predseda vlády, Jozef Tiso, najskôr na rokovaní s J. Bürckelom, Gauleiterom Viedne, odmietol frázou Wo ist mein Hut? nalinkované zabratie severozápadu Slovenska po chrbát západných Karpát na čiare Baba–Jablunkov. Svoje rázne nie zopakoval Seyss-Inquartovi, ríšskemu miestodržiteľovi Rakúska, a napokon i samotnému Hitlerovi najskôr zdvorilo poďakoval, že umožnil vzniknúť Slovenskému štátu, a potom vyslovil svoje povestné aber, teda ale k navrhovanému zabratiu severozápadu Slovenska.

Nakoniec sa diplomatickej misii na čele s Jozefom Tisom podarilo vyjednať, že síce na vytýčenom území tzv. Schutzzone bude vojenskú správu vykonávať Tretia ríša, územie však naďalej zostane v ostatných správnych veciach podliehať slovenskej vládnej moci.

Mons. Tiso už ako prezident do poslednej chvíle odmietal prechod vojsk Tretej ríše ďalej na východ od línie Schutzzone. Avšak v noci z 27. na 28. augusta sa stalo okresné mesto Brezno nad Hronom terčom hrozivej partizánskej zloby, namierenej proti predstaviteľom slovenskej vládnej moci. Za obeť jej padli poslanec Slovenského snemu, František Slameň, a ďalší významní slovenskí verejní činitelia, ktorých brutálne zavraždili partizáni. Prezident Tiso neskôr skonštatoval pred súdom: „Nebyť toho prípadu, isteže by z našej strany o žiadnom zakročovaní nebolo ani reči...“

Dovtedajšie početné partizánske provokácie, a napokon obsadenie ružomberskej továrne na výrobu lafiet pre Tretiu ríšu 27. augusta, boli dostačujúcim partizánskym pozvaním pre nemecké ozbrojené sily na intervenciu za líniu Schutzzone, ktoré prezident Tiso – zhrozený vraždením slovenských verejných činiteľov – bol napokon politicky prijal.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, po sedemdesiatich rokoch zvaľovania viny na nevinného ďakujeme prezidentovi Tisovi za to, že do poslednej možnej chvíle odďaľoval intervenciu nemeckých ozbrojených síl na Slovensku a politicky ju bol prijal až vtedy, keď bolo zrejmé, že ozbrojené nepokoje vyvolávané osnovateľmi Povstania '44 ohrozujú domáce slovenské i nemecké obyvateľstvo. So zármutkom však vyslovujeme úprimnú ľútosť nad slovenskými obeťami tohto policajného zákroku nemeckých ozbrojených síl na Slovensku, ale za ich vyhasnuté životy viníme aj partizánskych veliteľov, ktorí svojimi výpadmi voči Volksdeutsche na Slovensku privolali pomstu Tretej ríše na slovenskú krv!

Už sedemdesiat rokov jednohlasne obviňujete prezidenta Tisu, že v Banskej Bystrici vyznamenával vrahov slovenského národa!

Prezident Tiso v Banskej Bystrici vyznamenal vojakov, ktorí sa nijakých vrážd na civilnom obyvateľstve nedopustili. Tým zmiernil nemeckým armádnym velením plánované represálie, ktoré sa ešte len mali uskutočniť z príležitosti definitívneho potlačenia Povstania '44 – generál a vyšší veliteľ nemeckej polície, Hermann Höffle, plánoval popraviť stovky civilistov na výstrahu a odtransportovať tisíce zajatých povstalcov na územie Tretej ríše. Prezidentovi Tisovi sa napokon podarilo ako skvelému štátnikovi presvedčiť generála Höffleho, aby od týchto krokov upustil, výmenou za to, že sám vyznamená určitý počet vojakov účastnej v Povstaní '44.

Následne, prezident Tiso ako rímsko-katolícky kňaz a najvyšší reprezentant Slovenského štátu, odslúžil v Banskej Bystrici tichú sv. omšu za mŕtvych a padlých, teda rovnako ako za obete Povstania '44, tak aj za zabitých účastníkov Povstania '44 bez rozdielu bojujúcej strany.

Vo svojom prejave, ktorý nasledoval po tichej sv. omši, v úvode porovnáva svoju návštevu Banskej Bystrice ako predsedu vlády po vyhlásení slovenskej autonómie s práve prebiehajúcou návštevou a otvorene pred zhromaždením priznáva: „A prišiel som do Banskej Bystrice znovu. Pravda, vidíte na mne a ja vidím na vás, ako ináč vyznieva táto návšteva.“

Vo svojom banskobystrickom prejave ďalej prezident Tiso opisuje to, čo prinieslo Povstanie '44 Slovensku a prirovnáva to k výčinom boľševizmu na Ukrajine: „Rozbúrané mosty, zničené hradské, popálené domy, po cestách sa túlajúci ľudia a aj na vás vidím, aké hrozné stopy nechal vo vašich srdciach ten sľubovaný ,raj‘. Čo som videl tu po našich cestách, videl som kedysi na Ukrajine. Beznádejne valiace sa zástupy ľudí, ktorí nevedeli, kam idú, z ktorých tvárí nevedel sa vylúdiť úsmev, ktorých ústa nedávali nijaké sebavedomie, lebo zotročený ukrajinský ľud za štvrťstoročného boľševického jarma stratil svoju ľudskú podobizeň. A Slováci, vy ste v tom ,raji ‘ boli dva mesiace. Bol že to raj! (...) Chodili chlapčiská medzi vami, bili a vraždili, kto im pod ruku prišiel. Nuž, myslím, všetci Slováci máte toho raja dosť. Máte dostatočnú pamiatku, aby ste povedali, že Slovák si nikdy viac nežiada takýto ,raj‘.“

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, po sedemdesiatich rokoch napokon vôbec nezazlievame prezidentovi Jozefovi Tisovi, že 30. októbra 1944 vyznamenával v Banskej Bystrici vojakov za potlačenie Povstania '44, keďže týmto štátnickým aktom predišiel ďalšiemu trýzneniu slovenského národa! Veď, čo je viac – pár plieškov alebo hoci len jeden zachránený ľudský život?

Už sedemdesiat rokov tárate nezmysly o tom, ako Povstanie '44 otvorilo Slovensku „okno“ do demokratickej Európy!

V slovenskej vláde mali rozhodujúci vplyv predstavitelia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany (HSĽS), ktorá dlhodobo mala podporu asi polovice slovenského národa, pričom v r. 1938 podpora pre ňu výrazne vzrástla.

Tzv. Slovenskú národnú radu (SNR), ktorá figurovala ako zastupiteľka slovenského národa počas Povstania '44 nikto nevolil, bola to skupina samozvancov, v ktorej asi polovicu tvorili komunisti, presadzujúci diktatúru, nie demokraciu.

Keďže SNR zakázala HSĽS, za ktorej jednotnú kandidátku v r. 1938 hlasovalo 97% voličov, bola svojou povahou protidemokratická. Tvrdiť že protidemokratický režim otváral okno k demokracii, je nezmysel, veď nie všetko protifašistické bolo automaticky demokratické, kde nám za príklad môže poslúžiť protifašistický stalinský Sovietsky zväz.

Cez záujmové skupiny osnovateľov Povstania '44 pritom došlo nielen k odmietnutiu a popretiu štátnej nezávislosti Slovenska, za ktorou stála väčšina slovenského národa, ale aj k odmietnutiu režimu pomyselnej demokracie na Slovensku, pretože už v období Povstania '44 bol na Slovensku so zbraňou v ruke zastúpený budúci totalitný systém tzv. ľudovej demokracie a komunizmu, ktorý sa naplno rozvinul po roku 1948.

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, musíme za všetkých nemých po sedemdesiatich rokoch prehlásiť, že Povstaním '44 sa začalo kruté, štyridsaťročné obdobie slovenskej neslobody, prenasledovania a cielenej likvidácie slovenských intelektuálnych a morálnych elít, pričom Slovensko zmizlo z mapy Európy a bolo ovládnuté komunistickou totalitou!

Už 22 rokov nás, prvú ponovembrovú generáciu slovenskej mládeže, napriek uvedeným skutočnostiam, nútite oslavovať počiatočný deň vypuknutia Povstania '44, – a teda 29. august – ako štátny sviatok Slovenskej republiky!

Dňa 29. septembra 1992, prijali ste v Slovenskej národnej rade zákon č. 489 o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky s prehlásením: „[SNR] Vedomá si významu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský národ 29. augusta povstal do boja proti totalite, útlaku, rasizmu, fašizmu, potlačovaniu ľudských a občianskych práv a nehľadiac na obete prejavil túžbu žiť slobodne a hlásiac sa k odkazu celého antifašistického odboja...“

Dôvodová správa k zákonu pritom protirečivo v dobách kreovania druhej Slovenskej republiky, podsúva zmyslu štátneho sviatku, že sa ním má sláviť aj myšlienka boja proti slovenskej štátnej samostatnosti, keď sa v nej doslova uvádza: „Dňa 29. augusta 1944 povstal slovenský ľud i príslušníci národností žijúcich na Slovensku proti totalitnému režimu, ako aj proti nacistickému okupantovi, s myšlienkou vytvorenia slobodného demokratického Československa.“ A táto vnútorná protirečivosť uzákoneného štátneho sviatku zostáva v nástupníckom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. z 20. októbra 1993 prítomná dodnes, i v čase právnej existencie slovenskej štátnej samostatnosti!

Pričom, vážení bývalí i niektorí súčasní poslanci zákonodarného zboru, tento zákon ste neprijímali ako hrdí a slávni zástupcovia kreujúceho sa suverénneho štátu, lež ako priznal jeden z predkladateľov zákona, pán Pavol Kanis zo Strany demokratickej ľavice, – do ktorej sa, mimochodom, prefiltrovali bývalí komunisti, – činili ste tak ako vazali Washingtonu, ktorý od Vás v júli 1992 požadoval: „...aktivizáciu slovenskej zahraničnej politiky na medzinárodnej politickej scéne širokým propagovaním demokratických, humanistických, kultúrnych tradícii Slovenska,“ a ktorým ste vo Vašich osobách nechali vydierať celú Slovenskú republiku zo strachu z porovnávania osobitostí Slovenska s masarykovsko-benešovskou tradíciou pokrivenej demokracie Českej republiky, prekrstili ste teda tzv. Slovenské národné povstanie na demokratické, a túto Vašu milosrdnú lož porodenú Vašou nehanebnou zbabelosťou ste zaodeli do domnienky, že slovenské „demokratické sily sú si dlžné, aby Slovenské národné povstanie sa stalo štátnym sviatkom“!

V rozhodujúcej chvíli, siahli ste nezodpovedne po mýte tzv. Slovenského národného povstania, tak ako po ňom boli bývali pred Vami siahli už komunisti na Slovensku hneď po vojne, aby zdôraznili svoj vykonštruovaný podiel na zmene režimu, rovnako ako po mýte tzv. Slovenského národného povstania siahli i liberálni komunisti koncom šesťdesiatych rokov, aby skrze neho požadovali v rámci Česko-Slovenska aspoň federálny štatút pre Slovensko, ktoré vlastne vďaka Povstaniu '44 prišlo o svoju ťažko získanú a krvou obrancov z Malej vojny pokrstenú štátnu samostatnosť a prestalo existovať!

Zdá sa, akoby sa niektoré slovenské spoločenské elity motali desiatky rokov v kruhu okolo 29. augusta 1944 v pomyselnej hre na slepú babu a akoby nechceli za žiadnu cenu vypadnúť „z tohto kola von“.

Vážení bývalí i niektorí súčasní poslanci zákonodarného zboru, zlyhali ste hneď pri kladení základných stavebných kameňov obnovenej štátnosti! Alebo ako pred Vami poznamenal v parlamentnej rozprave pán poslanec Neuwirth: „S vašim dovolením odcitujem niekoľko riadkov z listu základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov datovaného 22. 7. 1992... ,Najlepší synovia našich národov, účastníci protifašistického boja, boli získaní do služieb ZNB [Zboru národnej bezpečnosti] a armády.‘ Toľko prvý citát. A teraz druhý: ,Že sa nehanbia nazvať najlepšími synmi národa tých, čo bili ľudí pri výsluchoch, manipulovali vyšetrenia, falšovali protokoly a pričinili sa o to, aby nevinní ľudia boli odsúdení na tisícky rokov a posielaní na šibenice. To majú byt najlepší synovia národa?!‘ Takýmito slovami reagoval na prvý uvedený citát člen Konfederácie politických väzňov Slovenska. Jedna a tá istá udalosť vyvoláva priam protichodné myšlienky a asociácie. Ba čo viac, vyvoláva u našich ľudí niekedy aj nepriateľské postoje.“

Vážení bývalí i niektorí súčasní poslanci zákonodarného zboru, nechceli ste pred 22 rokmi vidieť, akú rozporuplnú udalosť ste vyhlásili za štátny sviatok. My Vám to však, najmä pred mladou generáciou, slovami pána poslanca Neuwirtha zopakujeme: „Bol to na jednej strane boj za obnovenie Československej republiky, boj proti hnedej totalite, proti nemeckému nacizmu, plnenie bojových úloh sovietskych výsadkov a predsunutých jednotiek na Slovensku, upevnenie pozície londýnskej exilovej vlády, upevnenie pozície moskovskej skupiny a komunistov na Slovensku a v celej Českolovenskej republike. Boli však aj opačne pohnútky pre účasť v boji, ako napríklad obrana slovenskej štátnosti, ochrana prezidenta Slovenska dr. Jozefa Tisu pred Nemcami, ktorí ho podľa správ ohrozovali v Bratislave. A konečne plnenie vojenskej prísahy vernosti danej Slovenskému štátu. Pričasto to bolo prosté plnenie vojenského príkazu na jednej či na druhej strane... A konečne to bola aj vypočítavá politická či hospodárska ziskuchtivosť, ktorá viedla niektorých ľudí do Slovenského národného povstania, ale nie do bojov.“

Ak ste pred 22 rokmi silou-mocou potrebovali humanistický štátny sviatok, aby ste sa vyrovnali masarykovsko-benešovskej tradícii pokrivenej demokracie druhého nástupníckeho štátu Česko-Slovenska, prečo ste nesiahli na 8. február 1627 tak, ako Vám to posmešne odporúčal v parlamentnej rozprave pán poslanec Fekete?

„Ak si máme vybrať za štátny sviatok takú udalosť, ktorá Európe niečo hovorí, potom treba siahnuť hlbšie do histórie a pristaviť sa pri dni 8. február 1627. Čo sa stalo v ten deň? Zdanlivo nič veľkolepé, no, posudzujúc onú udalosť dnešnými politickými a etickými kritériami, ako je tak často a bohato proklamovaný vstup do Európy, svetovosť, či výnimočný historicky vklad do všeľudského duchovna, predsa len sa stalo niečo revolučné, historicky cenné, humánne, neopakovateľné a jedinečné. V ten deň sa totiž po prvý raz v dejinách ľudstva použil pušný prach, teda zbraň s vysokým parametrom ničivosti na mierové účely. Pušný prach, ako vieme, vynašli Číňania. Po prvý raz ho ako zbraň použili v roku 1232 proti Mongolom pri obrane Pekingu. Od tohto okamihu sa temer celé štyri storočia používal len a len na zabíjanie, mordovanie a vraždenie. A tu znezrady, nečakane sa objavuje niečo takpovediac renesančne, filozoficky nové, objavné, dôvtipné – zbraň sa môže stať pracovným nástrojom a bežnou pracovnou pomôckou. Pričinili sa o to Banskoštiavničania, ktorí dňa 8. februára 1627 pri prekope, ktorý sa volal Daniel, v hornej Bieber štôlni v bani grófa Montecuccoliho použili pušný prach, dovtedy apokalyptický ľudský vynález na rozpájanie hornín a uľahčenie ľudskej prace.“

Vážení bývali i niektorí súčasní poslanci zákonodarného zboru, ak ste tak rýchlo prezliekli kabáty, že ste nemali čas zobliecť i starú železnú košeľu, a keď ste sa takým raketovým tempom ponáhľali do tej demokratickej Európy, je nad slnko jasnejšie, že na Slovensku Vám nezáležalo, a že vyhlásením 29. augusta za štátny sviatok ste chceli vskutku sláviť myšlienku boja proti slovenskej štátnej samostatnosti – ostatne, 22 rokov osláv tohto sviatku Vašimi nasledovníkmi, nám, prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže, dáva len za pravdu.

Veď Severoatlantická rada najskôr pripojila 5. februára 2004 Slovensko pod vojenskú správu (1) transatlantickej vojenskej únie známej ako NATO. Následne, Brusel anektoval Slovensko 1. mája 2004 k svojej (2) európskej hospodárskej únii ako ďalší krajinský spádový trh pre odbyt svojej nadvýroby brakov a k (3) schengenskej teritoriálnej únii ako priestoru pre distribúciu usadlostí neeurópskych imigrantov. Prijatím jednotnej európskej meny slovenskí pritakávači pokračovali v zrádzaní slovenského národa, keď 1. januára 2009 pripojili Slovensko k (4) jednotnej menovej a finančnej únii. 1. decembra 2009, po podpise Lisabonskej zmluvy, bolo Slovensko uvrhnuté do paneurópskej (5) konštitučnej právnej únie, a napokon, domáci prisluhovači spravili 22. 6. 2012 všetko preto, aby anšlus Slovenska západnými bankami bol dokonaný utvorením (6) centrálnej fiškálnej únie.

V tomto svetle chápeme, prečo tak veľhlasne slávite 29. august ešte i dnes a zborovo krútite hlavami, že udalosť Povstania '44 nemôže podliehať revízii. Veď predsa práve Povstanie '44 je tou revolučnou tradíciou, na ktorej zakladáte všetky Vaše ďalšie výpady proti skutočným záujmom a potrebám nášho Slovenska a nášho, slovenského národa!

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže, však konečne po sedemdesiatich rokoch už ako slobodná generácia považujeme 29. august 1944 za dies ater – čierny deň Slovenska – ktorým sa, okrem iného, začala likvidácia slovenskej inteligencie, ktorá v drsných podmienkach slovenských pomerov poctivo rástla bezmála tri generácie kovaná prísnou morálkou a večnými hodnotami ako Boh, Pravda a vernosť národu slovenskému!

Syllabus of popular delusions about Uprising ´44

Translation: Cindy Frances Svihalek

Already seventy years you lie to our grandfathers, fathers and us that Uprising ´44 was uprising of the Slovak nation!

In order to be true we would have to democatically assume that at least the majority of the Slovak nation of its own will uprose against its own state and its regime or, at least for this purpose it supported the Uprising ´44 of its own will. Indeed, the vast majority of the Slovak nation acted to the Uprising ´44 neutrally. It is illustrated the most by the attitude of Slovak workers from arms factories in Dubnica and Považská Bystrica. Though both of the factories were located in the immediate vicinity of the uprising territory, and who wanted could leave without any difficulties, just very few of Slovak workers have done so. Vast majority of the Slovak workers continued working and therefore helping the war effort of the Third Reich, against who – as the plotters of the Uprising ´44 agitated – in the first place should occur uprising...

The Uprising ´44 itself actively attended not even 3% of Slovak nation, only 18 000 soldiers from 90 000-member Slovak army, mostly forced, mainly on the basis of mobilization under the threat of the death penalty or on the basis of extended disinformation that German national socialists captured the president Jozef Tiso and militarily occupy Slovakia. Thus deceived couple of Slovak participants attended the Uprising ´44 – paradoxically – with purpose to defend Slovakia, its state and its that time political regime personified in the person of the president Tiso.

On the other hand the Uprising ´44 attended, with other than for the goodness of the Slovak nation orientated interests, many risers and partisans from more than twenty other nations, above average represented particularly by Czechs and more than 1600 Jews which presented almost the 10% Jewish representation in partisan division.

After the defeat of the Uprising ´44 at least three-quarters of its remaining Slovak participants had returned home. Even more of the Slovak participants would have done so if they weren´t afraid of reprisals of the German Armed Forces or if they weren´t so far from home.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, due to the great disinterest of the Slovak nation in Uprising ´44 and due to the motivation of part of the Slovak participants on the basis of extended disinformation, - finally after seventy years – we won´t talk about the Uprising ´44 as of „Slovak national“ or as of „uprising for the goodness of the Slovak nation“, and under the abbreviation „SNU“ we recognize merely „Slovak national disaster“!

Already seventy years you juggle our grandfathers, fathers and ultimately also us that participants of the Uprising ´44 fought heroically!

Disinterest of most of the Slovak nation in the Uprising ´44 who resisted the extended disinformation have reflected in the disinterest in fighting and dying for its partial goal among which belonged seduction of the German Armed Forces to until then unoccupied area of Slovakia and subsequent armed uprising against them. It was usual that participants of the Uprising ´44 succumbed to panic and ran from the battlefield, aleternatively also from homes.

„Former uprise commanders, at the end of the life usualy colonels and generals in retirement, same as historians themselves have not explained us how is it possible that in the national uprising, in own country, against foreign occupying power the risers shown much weaker performance than e.g. in the first years of war against USSR, a war of which was written that have met in Slovak society with a great resistance and dislike,“ lets put the myth of the heroic participants of Uprising ´44 under investigation of the historian Martin Lacko:

„How is it possible that in the first year of the war against USSR the amount of deserting Slovak soldiers could be counted on the fingers of both hands but in the year 1944 within the national-liberation war the deserations after first two weeks were in such amount that uprising command had to threaten for desertation with execution? Why were the soldiers running away from the army in the time when it was generally known that Germany already lost the war and when the Red Army stood near the Slovak borders? Why was there necessity to treat soldiers with the most cruel penalties in this time?“

Lets ask in other way: Can we consider as heroes those who stolen the food supplies from the soft-hearted population and subsequently frivolously seclude to the mountains meanwhile just thanks to them there are punitive expeditions of the German Armed Forces crossing the villages, like it was in Mladoňov, Kľak, Ostrý Grúň or in Skýcov? Or perhaps have anyone heard about situation that partisans heroically rushed to help villagers to save them?

Thus if, according to given, the ethnic Slovaks were not heroes in the Uprising ´44 then were the heroes at least the Slovak Jews whose motivation to fight against Third Reich far exceeded the possible Slovak motivation? In the military reports we read: „Active participation of Jews in the first lines is scant and does not correspond to their amount in the army. But vice-versa they are in huge amount represented in more comfortable and safer places.“ – Therefore who are all those heroes of the national Uprising ´44?

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, due to the blatant personal lethargy of domestic participants and tactical-strategic carelessness of commanders of the Uprising ´44 – finally after seventy years – we refuse to celebrate risers and partisans as keen and for the thing of the Uprising ´44 as zealous heroic warriors!

Already seventy years you shamelessly wheedle our grandfathers, fathers and us that the Uprising ´44 was famous!

Some of the participants of the Uprising ´44 were ordinary murderers. During the Uprising ´44, same as before its beginning and also after it, they murdered around 2 000 innocent people. Participants of the Uprising ´44 have signed themselves under the bestial mass murders in Sklené, Sklabiná or in Kováčová and tracks of their glory we are finding also on tortured civilians in concentration camp in Slovenská Ľupča.

Or can we also celebrate with clear conscience and consider excellent the hideous acts of partisans among which belongs passion of the catholic priests Anton Šalát and Ján Nemec to the death, skinning alive the catholic priest Rudolf Scheda, sawing of catholic priest Martin Martinka by numerous sections from automats or cold-blooded murder of Imrich Teplan, the student of fifth grade of divinity?

Did the Uprising ´44 help to set the democracy? Did it save the state from plundering of the front? Did it protect the people against terror of the German Armed Forces? And did it save Jews from deportations? No, the Uprising ´44 was from all of this aspects useless because it did not avoid anything and it did not help anyone. On the contrary, thanks to the Uprising ´44 over Slovakia reigned terror and forced conscription of civilians to uprising lines, by the power of the Third Reich was renewed – by the Slovak government stopped – the evacuation of next 13 000 Jews and the only functional yeshiva in wide surrounding functioning in Nitra ceased to exist.

The Uprising ´44 created a criminal spawn in Banská Bystrica which in the mid of the catholic state became known as Slovak Sodom and Gomorrah where all the glory of the Uprising ´44 lied right before its outbreak in hectoliters of drunk alcohol and in a number of submissive harlots obliging risers and partisans. All that glory lived from the food reserves which had been created by working Slovak people and which the participants of the Uprising ´44 ostentatiously scattered right in Banská Bystrica but also elsewhere in the uprising area without heroic fight for their personal glory or the glory of their goals.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, finally after seventy years from Slovak home are shouting out loud that slaughter 2 000 people and uselessly sacrifice lives of other thousands of people is not any glory – it is a shame of the Uprising ´44 which became for many individuals or groups mainly an opportunity to settle a personal debts with their victims or their own criminal activity.

Already seventy years you impassively lie to our grandfathers, fathers and us that the German Armed Forces beated the Uprising ´44 because they had miliraty superiority!

The German Armed Forces during suppression of the Uprising ´44 had not have superiority in the number of soldiers. We even cannot speak of the predominance in heavy weapons. Vice-versa, the risers with partisans were from 28. August to 27. October 1944 all the time in a large superiority.

Its command ordered a mobilization of all men under the age of 35 in the area on which the uprising army operated already on 30. August. To the amount of 18 000 involved soldiers of the Slovak army were added mobilized reservists so the uprising command had available at first 47 000 and later 60 000 men! To risers we have to add gradually increasing amount of partisans from four to maximum eighty thousand men. When it comes to armaments, participants of the Uprising ´44 had available about 46 000 guns, 4 000 submachine guns, 2 700 machine-guns, 41 tanks, 2 self-propelled guns, 3 armored trains, 34 aircrafts.

In contrast, the Third Reich started to liquidate bandits – as the Germans called the participants of the Uprising ´44 – with not more than 3 500 novice soldiers. The most units of the German Armed Forces were in Slovakia in the second half of October when the amount of men was around 32 000. Misleading are the claims that the Uprising ´44 employed eight special divisions of the German Armed Forces. In the year 1944 the command of the German Armed Forces did not designate by division the units which consisted from three full brigades, armored regiment, artillery etc. To the German command remained due to the number of men, due to the state of its morality and due to the quality of armament only fractions of real divisions to which the military experts reffer as to Schattendivision, i.e. only shadow divisions.

We even cannot speak about the lack of supply in the uprising area, since minister Karvaš took advantage of the allied bombing of Bratislava from 16. June 1944 in order to transpose most of the Slovak food and fuel reserves to Banská Bystrica with the consent of the highest state positions.

Not to mention the requisition of estates and material resources by risers and partisans from the local population everywhere where they appeared.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, do not apportion the failure of the Uprising ´44 to the police intervention of the German Armed Forces, to the Emergency Units of the Hlinka Guard nor to that part of Slovak army which did not participate in the Uprising ´44 but – finally after seventy years – for the failure of the Uprising ´44 we blame the inner disinterest of its Slovak participants to fight heroically and also to die for the glory of the Uprising ´44 unlike the heroic and glorious manfulness of the Slovak nation who fought in the Slovak-Hungarian War (Little War) against Hungarian occupier to protect the renewed Slovak state!

Already seventy years in front of our grandfathers, fathers and us you are picturesquely boasting that the Uprising ´44 helped to the victory over the Third Reich!

From the aspect of the Second World War the Uprising ´44 was a marginal event since it binded less than 1% of the German Armed Forces to whom it caused not even 1 per mille of total losses. That is the reason why it is often not mentioned in comprehensive essays of western writers about the Second World War.

The Western allied powers did not care much of the success of the Uprising ´44 – only the Beneš Czechoslovak government-in-exile in London as on coup d´ État. On the other hand, the Uprising ´44 did not play any strategic role in the plans of Red Army of the Soviet Union in the progression to Berlin – unless – according to political strategic taste of generalissimo Stalin, the well-supplied Uprising ´44 did invoke and in full length caused a military occupation of whole Slovakia by the German Armed Forces and therefore psychologically set the Slovak population toward the Red Army as victim toward liberator. Only thanks to that in the first place the Uprising ´44 could come to attention of politically engaged communist public space of the Central Europe and Soviet sector.

Considering all occasions, including fact that by provoking the Uprising ´44 the economic help of Slovakia had to be increased for the war effort of the Third Reich, it is more likely that the Uprising ´44 rather helped the Third Reich than granted decisive or targeted blow which would contribute to its defeat.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, finally after seventy years freely recognize that the Uprising ´44 was from the outer side used to lead the in advance lost struggle which served neither to the Slovak affair nor it had any part in defeating the war campaign of the Third Reich or nacism but it most significantly supported the interests of the Soviet Union and international communism in the post-war estabilishment of the Europe. In the light of this knowledge lets honor eighty thousand and the same number of maimed lives in the senseless Carpatho-Dukla Operation without distinction between the fighting side and with the needlessly shed blood we pour faces of those who are trying to excuse so many thwarted lives with perverse speech about the importance of their sacrifice!

Already seventy years you are bothering our grandfathers, fathers and us with delusion that president Tiso summoned the German Armed Forces against his own nation!

President Tiso did not wish the presence of units of the German Armed Forces in Slovakia what he already vouched for as a prime minister during negotiations with Germans about a form of a Treaty on the protective relationship between the German Empire and the Slovak State shortly after its formation. The prime minister, Jozef Tiso, firstly at the negotiation with J. Burckel, Gauleiter of Westmark, refused with the phrase Wo ist mein Hut? a linked occupation of the northwest Slovakia up to the back of the western Carpathians on the line Baba-Jablunkov. He repeated his resolute no to Seyss-Inquart, Governor of Ostmark, and finally at first he also respectfully thanked Hitler for allowing Slovak state to exist and then he expressed his famous aber, i.e. but to the proposed occupation of the northwest Slovakia.

Finally the diplomatic mission headed by Jozf Tiso managed to negotiate that although the military administration on the designed area, so-called Schutzzone will be carried out by the Third Reich, however the area in other administrative affairs will underlie the Slovak governance.

Mons. Tiso already as president to the last moment refused the crossing of troops of the Third Reich further eastward from the Schutzzone line. However, at night from 27. To 28. August the district town Brezno nad Hronom became a target of ominous partisan malignity which was directed against representatives of the Slovak governance. František Slameň a member of the Slovak Diet fell victim to them and also other signifiant Slovak officials who were brutally slaughtered by partisans. President Tiso later stated in court: „If there was no such a case, for sure there would not be any word about intervention from our side…“

The recent numerous partisan provocation and final occupation of a factory for making gun carriages for the Third Reich in Ružomberok on 27. August were adequate partisan invitation for the German Armed Forces for intervention behind the Schutzzone line which president Tiso – shocked by the slaughter of Slovak officials – ultimately have had politically accepted.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, after seventy years of blaming the innocent are thanking the President Tiso that he delayed the intervention of the German Armed Forces in Slovakia to the last moment and have had politically accepted it when it was obvious that armed disorder induced by organizers of the Uprising ´44 is threatening domestic Slovak and German population. And with sorrow we pronounce sincere regret to Slovak victims of this police intervention of the German Armed Forces in Slovakia but for their extinct lives we are blaming also the partisan commanders who according to their thrust against Volksdeutsche in Slovakia called the vengeance of the Third Reich upon Slovak blood!

Already seventy years you are unanimously blaming the president Tiso that he had been honoring murderers of the Slovak nation in Banská Bystrica!

„Slovak state is not liquidated and the Slovak nation is not burried. When we are confronted by the enemy saying that it happened thanks to the foreign help, then I am asking, with whos help did you go against the Slovak nation? When the Czechs, Frenchmen, Serbs and members of various tribes from whole Russia arrived wasn´t that onrush of foreigners against Slovak state? But there is one difference, while we were taking a care of saving our homeland you went for the prey that should be bloody and fatal for Slovaks. That is a big difference.“ (Jozef Tiso)

President Jozef Tiso honored soldiers in Banská Bystrica who haven´t committed any murder against civil population. Thanks to this he miligated the planned reprisals of the German Army Command that should just take place at the opportunity of definitive suppression of the Uprising ´44 – General and Commander of German Police, Hermann Hoffle, planned to execute hundreds of civilians as a warning and to transport thousands of captured risers to the area of Third Reich. President Tiso as a wonderful statesman finally managed to persuade General Hoffle to abstain from this action in exchange that he himself will honor certain number of soldiers who participated in the Uprising ´44.

Subsequently, President Tiso as a Roman Catholic priest and the highest representative of the Slovak state served a silent mass for dead and fallen, thus equally for the victims of the Uprising ´44 and for the murdured participants of the Uprising ´44 without distinction of belligerent.

In his speech that followed the silent mass, in the introduction he compares his visit to Banská Bystrica as a prime minister after the declaration of Slovak authonomy with current visit and openly admits in front of the assembly: „And I came again to Banská Bystrica. Truly, you see on me and I see on you how differently seems this visitation.“

In his speech of Banská Bystrica president Tiso next describes what the Uprising ´44 brought Slovakia and compares it with crimes of Bolshevism in Ukraine: „Demolished bridges, destroyed roads, burned houses, people wandering down the streets and I can see on you how awful marks have left that promised ,paradise´ in your hearts. What I have seen here on our roads I once saw in Ukraine. Crowds of hopelessly rolling people who had no idea where they are going, from whos faces there could not be seen smile, whos mouth did not give any confidence because enslaved Ukrainian people after the quarter of a century of Bolshevism yoke have lost their human effigy. And Slovaks, you have been in that ,paradise´ for two months. That was a paradise! (...) Boys were walking around you, beating and killing everyone who crossed their path. Well I think that all of you Slovaks have enough of this paradise. You have an adequate memory for saying that Slovak never ever wishes this kind of ,paradise´.“

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, after seventy years finally absolutly do not reproach president Jozef Tiso for honoring the soldiers on 30. October in Banská Bystrica for the suppression of the Uprising ´44 since he avoided next harassment of Slovak Nation thanks to this statesmanlike act! For what is more worthy – few pieces of tin or even only one saved human life?

Already seventy years you tattle nonsense about how the Uprising ´44 opened a „window“ into democratic Europe to Slovakia!

Representatives of Hlinka´s Slovak People´s Party had a decisive influence on the Slovak government who had a long-term support of the Slovak nation, while in the year 1938 the support of the party significantly increased.

For so-called Slovak National Council (SNR), which figured as a representative of the Slovak nation during the Uprising ´44, nobody voted. It was a group of usurpers in which half were Communists who promoted not democracy but dictatorship.

Since Slovak National Council prohibited Hlinka´s Slovak People´s Party, for whos joint candidacy voted 97% of voters in the year 1938, it was by its nature antidemocratic. Claim that antidemocratic regime was opening a windiw to democracy is nonsense, for not everything that was antifascist was automatically democratic where as an example can serve the antifascist Soviet Union of Stalin.

Through interest groups of initiators of the Uprising ´44 there came up not only to rejection and negation of a state independence of Slovakia, for which stood most of the Slovak nation, but it also came up to rejection of regime of notional democracy in Slovakia since the period of the Uprisng ´44 there was represented with a gun in a hand the future totalitarian system, so-called People´s Democracy and Communism which fully developed after the year 1948.

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, must procaim after seventy years also for all mute people that the Uprising ´44 started a cruel forty year period of Slovak unfreedom, persecution and targeted liquidation of a Slovak intelectual and moral elite while Slovakia disappeared from the map of Europe and was mastered by the Communist totalitarianism!

Already 22 years, despite the listed facts, you are forcing us, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, to celebrate initial date of outbreak of the Uprising ´44, - and therefore the 29. August – as a public holiday in Slovak republic!

On a date 29. September 1992 you adopted in Slovak National Council an Act no. 489 about the proclamation of 29. August as a public holiday in Slovak republic with statement: „(SNR) Aware of meaning of the Slovak national uprising in which the Slovak nation rose up to the fight against totalitarianism, oppression, racism, fascism, suppression of human and civil rights and regardless to victims it expressed a desire to live freely and espoused to a reference of whole antifascist resistance...“

The explanatory report to the Act contradictory, in the period of creation of the second Slovak republic, underthrust to a sense of the public holiday that by it we should also celebrate an idea of fighting against Slovak state independence when it literally states: „On the day 29. August 1944 the Slovak people and members of nations living in Slovakia rose up against totalitarian regime as well as against Nazi occupier with an idea to create a liberal democratic Czechoslovakia.“ And this inner contradiction of legalized public holiday persists in successor Act of National Council of the Slovak Republic no. 241/1993 from 20. October 1993 till today, even in the time of legal existence of Slovak state independence!

While, valued former and some present members of the lawmaking body, you were not adopting this Act as proud and famous representants of emerging sovereign state but, as one of the promoters of Act admitted, Mr. Pavol Kanis from Democratic Left Party, - into which by the way the former communists got infiltrated, - you acted like vassals of Washington, who in the year 1992 demanded from you: „...activation of Slovak foreign policy by a wide propagation of democatic, human, cultural traditions of Slovakia at the international policy scene,“ and whom you left in your persons to blackmail whole Slovak republic from fear of comparing specificities of Slovakia with masaryk-beneš tradition of deformed democracy of Czech republic, therefore you re-baptized the so-called Slovak national uprising into democatic a this mercyful lie of yours born from your shameless cowardness which you clothed into assumption that Slovak „democratic forces owes one to another the creation of Slovak national Uprising as a public holiday“!

In the decisive moment you irresponsibly seized the myth of so-called Slovak national uprising as well as communists would have done before you right after the war in Slovakia to emphasize their constructed share on the change of the regime ass well as liberal communists seized the myth of so-called Slovak national uprising at the end of 60´s so they could demand in the framework of Czechoslovakia at least a feudal status for Slovakia which thanks to the Uprising ´44 lost its hard reached and by blood of defenders from Little war baptized state independence and ceased to exist!

It seems like some of the Slovak social elite are circling in the ring of 29. August 1944 for decades in an imaginary blind man´s buff game as if they never wanted to be „knocked out of the game“.

Valued former and some present members of the lawmaking body, you failed right during placing the basic building stones of a renewed statehood! Or as Mr. parliamentarian Neuwirth noted in front of you at parlamentary debate: „With your permission I will cite a few lines from a letter from Basic Oragization of the Union of Antifascist Fighters dated on 22.7.1992... ,The best sons of our nations, participants of the antifascist fight were obtained to the service of ZNB (National Security Corps) and army.´ That is all for the first quote. And now second: ,Aren´t they ashame to call the best sons of nation of those who were beating people during hearings, manipulated investigations, falsified protocols and caused condemnation of innocent people for thousands of years and sent them to gallows. This should be the best sons of nation?!´ With this words the member of Confederation of Political Prisoners of Slovakia reacted on the first mentioned quote. One and the same event invoke contradictory ideas and associations. Nay, it even invoke sometimes hostile attitude of our people.

Valued former and some present members of the lawmaking body, you didn´t want to see how contradictory event you proclaimed as a public holiday 22 years ago. However, we will remind you especially in front of young generation by a words of Mr. parliamentarian Neuwirth: „On one hand it was a fight for renewal of Czechoslovak republic, a fight against brown totalitarianism, against German nazism, fulfillment of combat tasks of Soviet airdrops and units in Slovakia, strengthening of the position of London government-in-exile, strengthening of the position of moscow group and communists in Slovakia and in whole Czechoslovak republic. However, there were also opposite motives for the participation in fight, for example the defense of Slovak statehood, defense of president of Slovakia dr. Jozef Tiso against Germans who were according to the report threatening him in Bratislava. And a final fulfillment of military oath of faithfulness given to Slovak state. Most ofen it was simple fulfillment of a military oath on one or another side... And ultimately it was also calculating political and economic greed that leaded some people into the Slovak national uprising but not into fightings.“

If you needed very urgently 22 years ago a humanistic public holiday to match with masaryk-beneš tradition of deformed democracy of the second successor state of Czechoslovakia, why didn´t you reach for the 8. February 1627 just like you were derisively recommended at the parliamentary debate by Mr. parliamentarian Fekete?

„If we should choose as a public holiday an event which is well known to Europe than we should reach deeper in the history and stop on a date 8. February 1627. What happened on that day? It seems that nothing great, but, judging that event by current political and ethical criteria, as well as is the entry to Europe often and richly proclaimed, globalization, or the significant historical deposit into universal spirituality, nevertheless something revolutionary, historically valuable, humanely, unrepeatable and unique happened. On that day was used for the first time in the history of mankind a gunpowder, thus gun with high-parameter of destructiveness for the peaceful purposes. Gunpowder, as we know, was invented by Chinese. For the first time they used it as a gun in 1232 against Mongols during the defense of Beijing. From this moment it was nearly for whole four centuries used only for killing, slaying and slaughtering. And suddenly unexpectedly there appears something let´s say renaissance, philosophically new, revelatory, clever – a gun can become a working tool and standard working aid. It was due to men from Banská Štiavnica who, on a date 8. February 1627 next to crosscut named Daniel in upper Bieber tunnel in mine of count Montecuccoli, used a gunpowder, until then it was apocalyptic human invention for splitting the rocks and simplification of human labor.“

Valued former and some present members of the lawmaking body, when you managed to change a coat so fast that you haven´t got a time to undress also an iron shirt and when you were rushing in such a rocket tempo into that democratic Europe, it is more than clear that you didn´t care of Slovakia and by proclaiming 29. August as a public holiday you wanted to celebrate the idea of fighting against Slovak state independence indeed – moreover, 22 years of celebrating this holiday by your successors, proves us, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, right.

After all, at first The North Atlantic Council let Slovakia join the Military Administration of (1) Transatlantic Military Union known as NATO on 5. February 2004. Subsequently, Brusel annexed Slovakia to its (2) European Economic Union on 1. May 2004 as another regional gravity market for a demand for their overproduction of trash and to (3) Schengen Territorial Union as a space for distribution of homestead of non-European immigrants. By accepting Eurocurrency the Slovak yes-men continued to betray Slovak nation when they let Slovakia join (4) Single Monetary and Financial Union on 1. January 2009. 1. December 2009, after signing of Treaty of Lisbon Slovakia was plunged into pan-European (5) Constitutional Law Union, and finally domestic minions done everything to create (6) Central Fiscal Union on 22.6.2012 so the anschluss of Slovakia by western banks was accomplished.

In this light we understand why do you celebrate so famously 29. August even nowdays and in chorus are shaking heads that the Uprising ´44 event cannot be subjected to revision. After all, the Uprising ´44 is the revolutionary tradition on which you base all of your other lunges against the real interests and needs of our Slovakia and our Slovak nation!

We, The first generation of the Slovak youth after the 17th November 1989, finally after seventy years already as free generation consider the 29. August 1944 dies ater – a black day of Slovakia – thanks to which, among other things, started the liquidation of Slovak intelligence which honestly grew in harsh Slovak conditions for three generations wrought by strick morality and eternal values such as God, Thuth and fidelity to Slovak nation!

Syllabus d’hérésies diffusées à propos du Soulèvement ‘44

Traduction: Petronela Stohlová

Déjà septante ans que vous dupez nos grands-pères, pères et nous-mêmes, que le Soulèvement ’44 était celui de la nation slovaque !

Pour que ça puisse être la vérité, nous devrions démocratiquement présumer qu’au moins la majorité de la nation slovaque s’est soulevée de sa propre initiative contre son propre Etat et son régime, ou qu’à cet effet, avait soutenu le Soulèvement ’44 de sa propre volonté. En réalité, la plus grande partie de la nation slovaque s’est conduite de manière neutre envers le Soulèvement ’44. L’attitude des travailleurs slovaques dans les usines d’armement à Dubnica et Považská Bystrica est peut-être le plus révélateur. Car même si les deux usines se trouvaient dans le voisinage immédiat du territoire insurrectionnel, et qui le voulait, a pu s’en aller sans problème, très peu de ces travailleurs slovaques l’ont fait. La plupart des travailleurs slovaques est restée à continuer à œuvrer, et a ainsi aidé à l’effort de la guerre du Troisième Reich, contre lequel – comme l’ont insinué les préparateurs du Soulèvement ’44 – il fallait au premier lieu s’insurger…

Au Soulèvement ’44 même, ont activement participé moins de 3% de la nation slovaque, soit 18000 soldats de 90000 membres de l’armée slovaque. Principalement par contrainte, et surtout sur la base de mobilisation sous la menace de la peine de mort ou sur la base de désinformations propagées à propos de la capture du président Jozef Tiso par les nationaux-socialistes allemands et l’occupation militaire de la Slovaquie. Ainsi trompée, une poignée de participants slovaques du Soulèvement ’44 s’est donc – paradoxalement - impliqué dans la défonce de la Slovaquie, de son Etat et son régime politique représenté en ce temps-là par la personne du président Tiso.

D’un autre côté des masses de rebelles et partisans de plus de vingt autres nations, se sont impliqués dans le Soulèvement ’44 autrement que pour les intérêts bien orientés de la Nation slovaque. Les Tchèques en particulier, avec une présence supérieure à la moyenne, et plus que 1600 Juifs, ce qui faisait presque 10% de la représentation juive dans la guérilla. Après la défaite du Soulèvement ’44 au moins trois quarts restants de ses participants slovaques sont revenus à la maison. Encore plus de ses participants slovaques l’auraient fait, s’ils ne redoutaient pas les représailles des forces armées allemandes ou s’ils n’étaient pas trop éloignés de la maison.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, avec une telle ampleur de désintérêt de la nation slovaque pour le Soulèvement ’44 et avec la motivation d’une partie de participants slovaques sur la base de désinformations propagées - enfin après les septante ans – ne parlerons pas de Soulèvement ’44 comme de « national slovaque » ou de « Soulèvement pour le bien de la nation slovaque » et sous l’abréviation « SNP » nous discernerons « le désastre national slovaque ».

Déjà 70 ans, nos grands-pères, pères et nous-mêmes vous induisez en erreur que les participants du Soulèvement ’44 ont combattu héroïquement!

L’indifférence pour le Soulèvement ’44 de la majorité de la nation slovaque, qui n’a pas cédé aux désinformations propagées, s’est témoignée aussi dans le détachement de la belligérance ou bien de mourir pour ses sous-objectifs, qui entendait allécher des forces armées allemandes sur le territoire de la Slovaquie jusque-là inoccupé et suivi par une ascension armée contre elles. C’était courant que les participants du Soulèvement ’44 cèdent à la panique et fuient du champ de bataille, éventuellement à la maison. « Anciens commandants de la guérilla, à la fin le plus souvent les colonels et les généraux à la retraite, ou même les historiens de résistance n’ont pu expliquer, comment il était possible que pendant le soulèvement national, dans leur propre pays, contre une force d’occupation étrangère les insurgés ont présenté de bien plus faibles performances, que par ex. dans le début de la guerre contre le ZSSR. La guerre pour laquelle il était écrit qu’elle a été affrontée par la société slovaque avec grand dégoût et haine.» Soumettons donc le mythe de la prouesse des participants du Soulèvement ’44 à l’étude de l’historien Martin Lacko :

« Comment est-il possible, que pendant la première année de la guerre contre ZSSR on pouvait compter les désertions des soldats slovaques sur les doigts d’une main, et en 1944, dans le cadre de la guerre pour la libération nationale, en a-t-il eu déjà dans les premières deux semaines, tant le commandement rebelle ait dû proférer des menaces d’exécution. Pourquoi les soldats ont-ils fui l’armée au moment, où on savait que l’Allemagne avait déjà perdu la guerre et quand l’armée rouge était presque à la frontière slovaque ? Pourquoi a-t-il été nécessaire de menacer les soldats avec les plus cruels châtiments à ce moment-là ?

Cependant, interrogeons-nous aussi autrement : peut-on prendre pour braves ceux qui extorquent du peuple débonnaire les ravitaillements puis se confinent insouciants dans les bois ? Tandis que les expéditions punitives des autorités militaires allemandes viennent justement à cause d’eux. Comme cela a été le cas à Mladoňov, Kľak, Ostrý Grúň ou à Skýcov ? Et n’a-t-on jamais entendu que les insurgés ont foncé héroïquement à l’aide des villageois pour les protéger ?

En conséquence, les slovaques ethniques n’ont-ils pas été les héros du Soulèvement ’44. L’auraient été au moins les Juifs slovaques, pour qui la motivation de combattre le Troisième Reich dépassait de loin la possible motivation slovaque ? Dans les rapports militaires nous lisons : « La participation active des Juifs dans les premières lignes est minime et reste en deçà de leur mainmise dans l’armée. En revanche, s’ils sont représentés en abondance dans les postes plus aisés et sûrs, » qui sont alors ces héros du Soulèvement ’44 national ?

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, avec une indifférence personnelle aussi tape-à-l’œil des participants locaux et la frivolité politiquement-stratégique des commandants du Soulèvement ’44 – enfin après les septante ans – nous désapprouvons célébrer les insurgés et les partisans comme les assidus et les militants entichés héroïques pour la cause du Soulèvement ’44 !

Déjà 70 ans que vous insinuez sans vergogne à nos grands-pères, pères et à nous-mêmes que le Soulèvement ’44 était glorieux !

Quelques-uns des participants du Soulèvement ’44 étaient de misérables assassins. Pendant le Soulèvement ’44, ainsi qu’avant ou après, ils ont tué 2000 innocents. Les participants du Soulèvement ’44 ont déposé leurs signatures sous les homicides massifs et brutaux à Sklené, Sklabina ou à Kováčová. Nous trouvons aussi les traces de leur gloire sur les civilistes martyrisés dans le camp de concentration à Slovenská Ľupča...

Comment pouvons-nous avoir la conscience tranquille, célébrer et tenir pour remarquable les actes atroces d’insurgés, y compris la torture jusqu’à la mort des prêtres catholiques Anton Šalát et Ján Nemec, l’écorchement à vif du prêtre catholique Rudolf Scheda, l’exécution par une salve de mitraillette du prêtre Martin Martinka ou le meurtre de sang-froid d’Imrich Teplan l’étudiant de 5e année en théologie ?

Le Soulèvement ‘44 a-t-il peut-être aidé à instaurer la démocratie ? A-t-il sauvé l’Etat de la dévastation par les groupes de l’armée ? A-t-il protégé les citoyens de la terreur des forces armées allemandes ? Ou a-t-il protégé les Juifs des déportations ? Non, le Soulèvement ’44 était de tous ces aspects inutile, car il n’a rien empêché, ni aidé personne. Au contraire, grâce au Soulèvement ’44 régnait la terreur en Slovaquie, le racolage forcé des civils dans les lignés d’insurgés, ainsi que la déportation de 13000 Juifs reprise par les autorités du Troisième Reich, qui avait déjà été arrêté par le gouvernement slovaque. A la suite de quoi, la seule Yechiva de fonction pour toute la région de Nitra a disparu.

Avec le Soulèvement ’44, Banská Bystrica est devenue un noyau criminel, et l’a donc changé en Sodome et Gomorrhe slovaque au milieu d’un Etat chrétien. Où toute la gloire du Soulèvement ’44, juste après son éclatement, reposait sur les hectolitres d’alcool bus et sur la multitude de filles de joie complaisantes aux insurgés comme aux partisans. Toute cette gloire a existé grâce aux ravitaillements qu’avait générés le peuple slovaque, et avec lesquels les participants du Soulèvement ’44 ont si majestueusement godaillés justement à Banská Bystrica. Mais aussi ailleurs sur le territoire insurrectionnel sans même qu’ils aient héroïquement bataillés pour la gloire de leur personne ou de leurs objectifs.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, enfin après les septante ans, crions à pleine gorge slovaque depuis le pays slovaque, que de tuer 2000 personnes et sacrifier inutilement les vies des milliers des gens n’est aucune gloire – mais une honte du Soulèvement ’44. Qui est devenu pour la plupart surtout l’occasion de régler ses propres comptes avec ses victimes ou pour sa propre activité criminelle !

Déjà 70 ans, que vous mentez impassiblement à nos grands-pères, pères et à nous-mêmes, que les forces armées allemandes ont renversé le Soulèvement ’44, car ils avaient militairement le dessus !

Les forces armées allemandes n’avaient pas le dessus pendant la suppression du Soulèvement ’44 avec leur nombre de soldats. On ne peut même pas parler de prédominance dans les armes lourdes. Au contraire, les insurgés avec les partisans ont été du 29 août au 27 octobre 1944 en permanence dans une domination considérable. Le commandement insurrectionnel avait ordonné déjà le 30 août la mobilisation de tous les hommes jusqu’à 35 ans sur le territoire, où son armée intervenait. Auprès d’environ 18000 soldats engagés de l’armée slovaque se sont rajoutés les réservistes mobilisés. Alors le commandement rebelle avait à sa disposition d’abord 47000, puis jusqu’à 60000 hommes ! Il faut donc additionner aux insurgés le nombre de partisans s’élevant progressivement de quatre au maximum dix-huit mille hommes. Quant à l’arsenal, les participants du Soulèvement ’44 ont pu disposer d’environ 46000 fusils, 4000 mitraillettes, 2700 mitrailleuses, 41 tanks, 2 affûts automoteurs, 3 trains blindés, 34 avions.

De l’autre côté, le Troisième Reich a commencé la liquidation de bandits – ainsi ont-ils surnommés les partisans du Soulèvement ’44 par les Allemands – avec moins de 3500 soldats-novices. Le plus d’unités des forces armées allemandes sont venus en Slovaquie à la seconde moitié du mois d’octobre, quand leur nombre s’est situé aux environs de 32000 hommes. Il y a des affirmations déroutantes, comme quoi le Soulèvement ’44 aurait employé jusqu’à huit divisions spéciales de force armée allemande. Pour le commandement des forces armées allemandes, une division en 1944 ce n’était pas des fractions consistant en trois brigades complexes, régiment blindé, artillerie, etc. Le commandement allemand ne gardait de ses nombreuses troupes avec l’état de leur moral et la qualité d’attirail que des fragments de vraies divisions, que les spécialistes militaires appellent Schattendivision, soit les divisions d’ombre.

On ne peut non plus parler de manque d’alimentation des territoires insurrectionnels. Etant donné que le ministre Karvaš a profité du bombardement allié de Bratislava du 16 juin 1944, afin qu’avec l’accord de tous les sièges d’état haut-placés il transfère la plupart de nos réserves d’aliments et de carburant à Banská Bystrica.

Ne parlant même pas de réquisitions de domaines et de biens matériels de la population indigène par les insurgés et partisans partout où ils ont jaillis.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, n’attachons pas la défaite du Soulèvement ’44 à l’intervention policière des forces armées allemandes, Brigade mobile de La Garde Hlinka ou à cette partie de l’armée slovaque, qui n’a pas intégré le Soulèvement ’44, mais – enfin après les septante ans – nous accusons de fiasco du Soulèvement ’44 le détachement intérieur de ses participants slovaques à ne guère se battre héroïquement pour la gloire du Soulèvement ’44 ou y mourir. A la différence de détermination héroïque et fameuse du peuple slovaque combattant dans la petite guerre contre l’envahisseur hongrois pour la défense de l’Etat slovaque renouvelé !

Déjà 70 ans que vous paradez de façon pittoresque devant nos grands-pères, pères et nous-mêmes, en prétendant que le Soulèvement ’44 a prêté son aide à la victoire sur le Troisième Reich!

Du point de vue de la deuxième guerre mondiale, le Soulèvement ’44 était un événement dérisoire, puisqu’il liait moins que 1% des forces armées allemandes, à qui il n’a même pas causé 1 pour mille de pertes totales. C’est pourquoi il n’est pas évoqué dans de vastes compositions d’auteurs occidentaux parlants de la deuxième guerre mondiale.

La réussite du Soulèvement ’44 n’avait pas d’importance particulière pour les puissances fédérées occidentales – sauf au gouvernement tchécoslovaque de Beneš en exil à Londres comme un coup d’Etat. Par ailleurs, le Soulèvement ’44 n’avait joué aucun rôle stratégiquement favorable dans les plans de démarche à Berlin de l’Armée Rouge de l’Union soviétique – hormis peut-être – selon le goût politiquement-stratégique du généralissime Staline, le Soulèvement ’44, bien ravitaillé, a tout d’abord déchaîné puis de plein fouet causé l’occupation militaire de toute la Slovaquie par les forces armées allemandes. Et a ainsi psychologiquement initié le peuple slovaque envers l’Armée Rouge comme une victime envers sa libératrice. Ce n’est que grâce à cela que le Soulèvement ’44 a pu en premier lieu gagner l’intérêt du public communiste politiquement engagé en Europe centrale et en secteur soviétique.

Avec le déclenchement du Soulèvement ’44, la Slovaquie a dû accroître l’aide économique pour l’effort martial du Troisième Reich. Donc après la pesée de tous les faits, il est plausible que le Soulèvement ’44 a plus aidé le Troisième Reich, que l’avoir atteint avec un coup décisif ou au moins tangible qui aurait contribué à sa défaite.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, enfin après les septante ans, distinguons librement que le Soulèvement ’44 a été exploité par les parties externes pour la gestion d’un combat perdu au préalable, qui n’a pas servi la cause slovaque, et n’a eu aucun effet sur la défaite de la croisade martiale du Troisième Reich ou du nazisme. Mais il a manifestement bien secondé les intérêts de l’Union soviétique et du communisme international dans l’arrangement de l’Europe après la guerre. Sous la lumière de cette connaissance, nous respectons néanmoins les huit mille victimes, ainsi que le même compte de vies mutilées dans l’aberrante opération Carpates-Dukla, indistinctement de parties combattantes. Et avec le sang des forces attaquantes inutilement versé, nous aspergeons les visages de ceux qui s’efforcent d’excuser toutes ces vies brisées avec les commentaires vicieux de l’importance de leurs sacrifices !

Déjà 70 ans que vous importunez nos grands-pères, pères et nous-mêmes avec l’aberration que le président Tiso a convoqué les forces armées allemandes contre sa propre nation !

Le président Tiso ne voulait pas de la présence des unités de forces armées allemandes en Slovaquie, qu’il a prouvé déjà comme le premier ministre pendant les délibérations avec les Allemands de la forme du Traité de la relation protectrice entre le Reich allemand et l’Etat slovaque, peu après sa création. Le chef du gouvernement, Jozef Tiso, a tout d’abord refusé au débat avec J. Bürckel, le Gauleiter de Vienne, la mainmise lignée du nord-ouest de la Slovaquie jusqu’au dos ouest des Carpates à la frontière de Baba-Jablunkov avec la phrase Wo ist mein Hut ? Son non radical, répété à Seyss-Inquart, le lieutenant-gouverneur de l’empire de l’Autriche. Puis enfin à Hitler lui-même en le remerciant poliment d’avoir facilité la constitution de l’Etat slovaque, en lui disant son légendaire aber, donc mais, à l’annexe proposée pour le nord-ouest de la Slovaquie.

Après tout ça, la mission diplomatique, avec Jozef Tiso à sa tête, a réussi à obtenir par voie de négociation, que même si l’administration militaire sur le territoire jalonné dit Schutzzone sera exercée par le Troisième Reich, le territoire restera toutefois pour toutes les autres questions administratives soumis aux pouvoirs du gouvernement slovaque. Mons. Jozef Tiso déjà en tant que président a, jusqu'au dernier moment, refusé la traversée des armées du Troisième Reich, davantage à l’est de l’axe de la Schutzzone. Or dans la nuit du 27 au 28 août, le chef-lieu du Brezno nad Hronom est devenu la cible de la fureur menaçante des partisans, braquée contre les représentants du pouvoir du gouvernement slovaque. En victime sont tombés le député de Diète slovaque František Slameň, et d’autres agents publics slovaques importants, brutalement assassinés par les partisans. Le présidant Tiso a constaté plus tard devant la cour : « Sans ce fait, il n’y aurait effectivement aucune intervention de notre part… »

Après toutes ces provocations des partisans, puis l’occupation de l’usine de Ružomberok pour la production des affûts pour le Troisième Reich le 27 août, les forces armées allemandes les ont interprétées en invitation suffisante de la part des partisans pour intervenir après l’axe de la Schutzzone, que le présidant Tiso – terrifié par la tuerie des fonctionnaires slovaques – aurait finalement politiquement agréé.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, après les septante ans de récrimination des innocents, remercions le président Tiso d’avoir reculé jusqu’au dernier moment l’intervention des forces armées allemandes en Slovaquie et il l’aurait politiquement accepté seulement quand il était évident que les tourmentes armées déclenchées par les préparateurs du Soulèvement ’44, menaçaient le peuple slovaque et allemand. Cependant, avec le recul, nous présentons nos sincères condoléances aux victimes slovaques de cette intervention policière des forces armées allemandes en Slovaquie. Mais, pour leurs vies éteintes, nous inculpons aussi les commandants partisans, qui avec leurs algarades contre le Volksdeutsche en Slovaquie, ont appelé la vengeance du Troisième Reich sur le sang slovaque.

Déjà 70 ans que vous entachez à l’unisson le président Tiso, d’avoir primé les meurtriers du peuple slovaque à Banská Bystrica.

Le président Jozef Tiso a médaillé les soldats à Banská Bystrica, qui n’ont commis aucun homicide sur la population civile. En faisant cela il a allégé les représailles initiées par le commandement armé allemand, devant encore avoir lieu à l’occasion du refoulement définitif du Soulèvement ’44 – général et commandant supérieur, Herman Höffle, planifiait exécuter des centaines de civils pour mise en garde et déporter des milliers de rebelles capturés sur le territoire du Troisième Reich. En brillant homme d’Etat, le présidant Tiso a réussi à persuader le général Höffle à renoncer à ses démarches. En échange, lui-même, il médaillerait un certain nombre de soldats alliés au Soulèvement ’44.

Conséquemment, le président Tiso, comme prêtre catholique et plus haut représentant de l’Etat slovaque, a dit une messe basse pour les morts et les tombés au combat, idem pour les victimes du Soulèvement ’44, ainsi que les participants tués au Soulèvement ’44 indistinctement des parties combattantes.

Dans son discours, qui a succédé à la messe basse, en préambule, il compare sa visite de Banská Bystrica comme le premier ministre après la proclamation d’autonomie slovaque avec la visite en cours et admet ouvertement devant l’assemblée : « Et je suis revenu à Banská Bystrica. Naturellement vous voyez sur moi et je vois sur vous, combien autrement résonne cette visite. »

Dans son discours à Banská Bystrica, le président Tiso poursuit en décrivant ce qu’avait apporté le Soulèvement ’44 à la Slovaquie et il l’égalise aux excès du bolchévisme en Ukraine : « Les ponts débâtis, les chaussées démolies, les maisons brûlées, les gens errants dans les rues et sur vous je vois quelles empreintes horrifiantes a laissé dans vos cœurs ce « paradis » promis. Ce que j’ai vu ici sur nos routes, je l’avais vu jadis en Ukraine. Foules de gens affluant sans espoir, ne sachant où ils vont, visages impuissants à sourire, et les bouches sans aplomb, car le peuple ukrainien enchainé pendant les vingt-cinq ans de joug bolchevik a perdu son portrait humain. Et les Slovaques, vous avez été dans ce « paradis » durant deux mois. Oui, quel paradis ! (…) Les gaillards marchaient parmi vous, battaient et assassinaient qui leurs venaient sous la main. Eh bien, je pense que vous en avez assez de ce paradis. Assez de souvenir pour dire que le Slovaque ne désire plus jamais pareil « paradis ». »

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, finalement après septante ans, n’en voulons pas au président Jozef Tiso d’avoir décorés les soldats pour le refoulement du Soulèvement ’44 le 30 octobre à Banská Bystrica. Puisqu’avec cet acte institutionnel il a obvié aux autres tenaillements du peuple slovaque ! Qu’est-ce davantage – quelques platines ou même une seule vie humaine sauvée ?

Déjà septante ans que vous radotez les niaiseries que le Soulèvement ’44 avait ouvert à la Slovaquie la « fenêtre » de l’Europe démocratique !

Dans le gouvernement slovaque, les représentants de La Slovaque Partie populaire de Hlinka (HSĽS) avaient de l’influence décisionnelle, qui a eu durablement soutien de près de la moitié de la population slovaque, de plus en 1938 son soutien a vigoureusement amplifié.

Soi-disant Partie national slovaque (SNR), qui avait figuré comme le représentant de la nation slovaque pendant le Soulèvement ’44, soutenu d’aucune voix. Il s’agissait d’un groupement d’usurpateurs dont presque la moitié a été des communistes imposants la dictature mais pas la démocratie.

Le SNR a agi dans un esprit antidémocratique en interdisant HSĽS, qui a été voté en 1938 comme un candidat uniforme par 97% d’électeurs. Prétendre que le régime antidémocratique ouvrait la fenêtre vers la démocratie est absurde. Or tout ce qui était antifasciste, n’était pas automatiquement démocratique. Comme exemple on peut nommer l’Union soviétique, antifasciste et stalinienne.

Avec les groupes d’intérêt des préparateurs du Soulèvement ’44, on n’est pas seulement arrivé vers le rejet et la dénégation de l’indépendance de l’Etat slovaque, qui était soutenue par une grande partie de peuple slovaque, mais en plus au refus du régime démocratique imaginaire en Slovaquie. Car déjà au temps du Soulèvement ’44, le futur système totalitaire de la soi-disant démocratie populaire et du communisme a été représenté en Slovaquie avec une arme à la main, puis s’est pleinement déployé après 1948.

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, enfin après les septante ans, devons déclarer pour tous les muets qu’avec le Soulèvement ’44 a commencé une cruelle ère de quarante ans de la non-liberté slovaque, des persécutions et de la liquidation ciblée d’élites slovaques intellectuels et moraux. En conséquence, la Slovaquie a été effacée des plans d’Europe et a été dominée par un régime totalitaire communiste !

Déjà 22 ans que vous nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, obligez en dépit de ce qui précède, à célébrer le jour initial de l’éclatement du Soulèvement ’44 – c'est-à-dire le 29 août – comme la fête nationale de la République slovaque !

En ce jour du 29 septembre 1992, vous avez adopté au Conseil national slovaque la loi num. 489 de la proclamation du 29 août pour la fête nationale de la République slovaque avec la déclaration : « (SNR) Conscient du mérite du Soulèvement national slovaque, quand le 29 août le peuple slovaque s’est élevé pour combattre le régime totalitaire, l’oppression, le racisme, le fascisme, le refoulement de droits humains et civils, et sans égard pour les victimes a manifesté son désir pour vivre libre, et embrassant le legs de toute la résistance antifasciste… »

Le rapport causal pour cette loi glisse en fait contradictoirement sous la signification de la fête nationale, pendant la création de la seconde République slovaque, qu’on devrait y fêter aussi l’idée de la lutte contre l’indépendance de l’Etat slovaque. Ainsi littéralement présenté : « Le jour du 29 août 1944, le peuple slovaque et les membres des minorités nationales vivantes en Slovaquie se sont élevés contre le régime totalitaire ainsi que contre l’occupant nazi avec l’idée de reconstitution de la Tchécoslovaquie libre et démocratique. » Et cette contrariété intérieure de la fête nationale légalisée demeure dans la loi d’accession du Conseil national de la République slovaque num. 241/1993 Z. z. de 20 octobre 1993 présente jusqu’à ce jour, même dans le temps de l’existence juridique de l’indépendance nationale slovaque !

Cependant, chers anciens et certains actuels membres de l’assemblée législative, cette loi, vous ne l’aviez pas acceptée comme fièrs et glorieux représentants d’Etat souverain encore dans sa création, mais comme l’a avoué l’un des présentateurs de la loi, monsieur Pavol Kanis de Partie démocratique de gauche, - où à ce propos les anciens communistes se sont préfiltrés – vous avez de ce fait agi comme les vassales de Washington, qui en juin 1992 vous ont réclamé : « … la sensibilisation de la politique étrangère sur la scène politique internationale avec une vaste propagation des traditions démocratiques, humanistes et culturelles de la Slovaquie.» Et avec lesquelles vous avez laissé rançonner par Vos personnes toute la République slovaque, de peur de la comparaison de la particularité de la Slovaquie avec la tradition de Masaryk-Benes de la démocratie tordue de la République Tchèque. Vous avez de ce fait rebaptisé le soi-disant Soulèvement national slovaque au démocratique. Et ce boniment charitable enfanté par votre lâcheté sans vergogne, vous avez paré dans l’hypothèse, que les forces démocratiques slovaques se sont redevables, pour que le Soulèvement national slovaque devienne la fête nationale !

Au moment décisif, vous avez recouru de façon irresponsable au mythe du soi-disant Soulèvement national slovaque, comme l’aurait fait avant vous les communistes en Slovaquie juste après la guerre, pour accentuer leur part, forgé de toutes pièces au changement du régime. Idem pour les communistes libéraux, qui ont aussi usé du mythe du soi-disant soulèvement national slovaque à la fin des années soixante, pour pouvoir stipuler dans le cadre de la Tchécoslovaquie au moins le statu fédéral pour la Slovaquie, qui a en fait grâce au Soulèvement ‘44 perdu son autonomie de l’Etat, rudement conquis et par le sang de défenseurs de la Petite guerre baptisé, et de ce fait avait cessé d’exister !

On dirait que certaines élites slovaques sociales tourniquaient des dizaines d’années autour du 29 août 1944 dans un jeu imaginaire à Baba aveugle et qu’elles ne voulaient en aucun cas être éliminées « de ce tour ».

Chers anciens et certains actuels membres de l’assemblée législative, vous avez failli tout de suite aux premiers moments de la reconstitution d’Etat ! Ou comme vous l’a fait remarquer le député monsieur Neuwirth dans le débat parlementaire : « Avec votre permission je vais citer quelques lignes de la lettre de l’organisation de base d’Union des combattants antifascistes daté du 22.07.1992… « Les meilleurs fils de la nation, participants au combat antifasciste, ont été acquis au service de ZNB (Corps de sécurité nationale) et de l’armée. » Tout pour la première citation. Et maintenant la deuxième : « Qu’ils n’aient pas honte de surnommer de meilleurs fils de la nation ceux, qui ont battu les gens pendant les interrogatoires, ont manié les investigations, ont truqué les protocoles et se sont empressés pour faire condamner les innocents à des milliers d’années, ainsi que de les envoyer au gibet. Ça devrait être les meilleurs fils de la nation ?! » Avec ces mots a réagi à la première citation le membre de la Confédération des prisonniers politiques de la Slovaquie. Ce seul et même événement évoque les idées et les associations presque contradictoires. Qui plus est, il provoque parfois même les attitudes hostiles chez nos gens. »

Chers anciens et certains actuels membres de l’assemblée législative, vous ne vouliez pas voir il y 22 ans, quel événement controversé vous avez proclamé pour la fête nationale. Toutefois et surtout devant la nouvelle génération, nous vous répéterons, avec les mots du député monsieur Neuwirth : « D’un côté, c’était le combat pour la restitution de la République tchécoslovaque, le combat contre le totalitarisme brun, contre le nazisme allemand, l’exécution de tâches de combat de parachutage soviétique et d’unités d’avant-poste en Slovaquie, la stabilisation de la position du gouvernement en exil à Londres, la stabilisation de la position du groupe de Moscou et de communistes en Slovaquie et dans toute la République Tchécoslovaque. Mais il y avait aussi des mobiles opposés pour la participation au combat, comme par exemple la défense d’Etat slovaque, la protection du président de la Slovaquie, Dr. Jozef Tiso devant les Allemands, qui l’ont, selon les échos, menacé à Bratislava. Ainsi que l’accomplissement du serment militaire donné à l’Etat slovaque. Souvent cela n’a été qu’une simple exécution d’ordre militaire d’une part ou d’autre… Et enfin la cupidité calculatrice politique ou bien économique, qui a mené certaines gens au Soulèvement national slovaque, mais pas dans les batailles. »

Si vous aviez besoin à tout prix d’une fête nationale humanitaire il y a 22 ans, pour égaler la tradition de Masaryk-Benes de la démocratie tordue du second Etat d’accession de la Tchécoslovaquie, pourquoi n’avez-vous pas usé du 8 février 1627, comme vous l’a dérisoirement recommandé au débat parlementaire le député monsieur Fekete ?

« Si nous devons choisir un événement pour la fête nationale, qui est connu en Europe, alors il faut aller plus loin dans l’Histoire et s’arrêter au 8 février 1627. Que s’est-il passé ce jour-là ? Aux apparences rien de monumental, mais en le jugeant avec les critères politiques et éthiques d’aujourd’hui, comme l’est si souvent et richement proclamé l’entré en Europe, la renommée mondiale, ou bien l’exceptionnel apport historique dans la spiritualité de l’humanité entière, il est tout de même arrivé quelque chose de révolutionnaire, historiquement précieux, humain, inimitable et unique. A savoir, c’est ce jour-là qu’on a utilisé la poudre à canon pour la première fois, donc l’arme avec un grand facteur de destruction à des fins pacifiques. Comme nous le savons, la poudre à canon est inventée par les Chinois. Comme l’arme, ils l’ont utilisé pour la première fois en 1232 pendant la défense du Péking contre les Mongols. A partir de là, elle a été utilisée presque tous les quatre siècles seulement pour les tueries, les massacres et le carnage. Et là tout à coup, apparaît au dépourvu quelque chose de renaissant, philosophiquement nouveau, révélateur, ingénieux – l’arme peut devenir un outil de travail et un instrument banal. Les gens de Banská Štiavnica s’y sont démenés en faisant le fossé Daniel, dans la haute arienne Bieber de la mine du comte Montecuccoli. Le 8 février 1627 ils ont utilisé la poudre à canon, jusque-là l’innovation humaine apocalyptique, pour la désagrégation de roches et pour soulager la main d’œuvre. »

Chers anciens et certains actuels membres de l’assemblée législative, vous avez si vite retourné vos vestes, que vous n’aviez même pas le temps d’enlever la vielle chemise de fer, et quand vous vous êtes précipités à la vitesse de la lumière dans cette Europe démocratique, il est plus qu’évident, que peu vous importe la Slovaquie. Aussi en déclarant le 29 août Fête nationale vous vouliez en fait célébrer l’idée de la lutte contre l’Indépendance d’Etat slovaque – du reste, les 22 ans de célébration de cette fête nationale par Vos successeurs nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, donne la raison.

Tout d’abord, Le Conseil de l’Atlantique Nord a d’abord relié la Slovaquie le 5 février 2004 à l’administration militaire (1) de l’union militaire transatlantique connue sous le nom de NATO. Par la suite, Bruxelles a annexé la Slovaquie le 1er mai 2004 avec son (2) union économique européenne, comme un autre marché escarpé provincial pour écouler sa surproduction de pacotilles, et avec son (3) union d’espace Schengen, pareil qu’un territoire de répartition de domaines aux immigrants non-européens. Avec l’acceptation de la monnaie unique européenne les adulateurs slovaques ont poursuivi la trahison de la nation slovaque, quand le 1er janvier 2009 ils avaient appliqué en Slovaquie (4) l’union économique et monétaire. Le 1er décembre 2009, après la signature du Traité du Lisbonne, la Slovaquie a été précipitée à la paneuropéenne (5) l’union du droit constitué, puis à la fin les larbins indigènes ont fait le 22.06.2012 tout leur possible pour que l’Anschluss de la Slovaquie avec les banques occidentales soit accompli par la création de (6) l’union budgétaire centrale.

Vu sous cette lumière, nous comprenons pourquoi vous célébrez avec loquacité le 29 août encore aujourd’hui et hochez en chœur les têtes, que le Soulèvement ’44 ne peut pas être soumis à la révision. Toujours est-il que le Soulèvement ’44 est cette tradition révolutionnaire sur laquelle vous fondez toutes vos nouvelles attaques contre les réels intérêts et besoins de notre Slovaquie et de notre nation slovaque !

Nous, la Première génération de la Jeunesse post-Novembre slovaque, enfin après septante ans, comme une génération libre, tenons le 29 août 1944 pour dies ater – la journée noire de la Slovaquie – avec laquelle entre autre a débuté la liquidation d’intelligence Slovaque, qui a honorablement grandi dans les rudes conditions de la situation slovaque, ferrée presque trois générations avec la morale stricte et valeurs éternelles comme le Dieu, la vérité et la loyauté à la nation slovaque !