František Vnuk: Neuveriteľné sprisahanie

Slovenský exilový historik Ing. František Vnuk sa v knihe: Neuveriteľné sprisahanie zaoberá príčinami a podmienkami vzniku tzv. Povstania, v zahraničí nazvaného rebéliou a dôsledkami, ktoré z tejto najtragickejšej udalosti v slovenských dejinách znamenala pre slovenský národ. Ing. František Vnuk je autorom viacerých historických štúdií ako Mať svoj štát znamená život, Rebelanti a suplikanti, Dedičstvo otcov, Sedemnásť neúrodných rokov, Slovenská otázka na západe atď.

Vydalo: Vydavateľstvo Ivana Štelcera, 911 01 Trenčín, Jiráskova 1
Zodpovedná redaktorka: Ing. Marta Kilimajerová
Tlač: Plánografia VD Bratislava

ISBN-80-900537-6-9

© František Vnuk
© Vydavateľstvo Ivana Štelcera

Digitalizované v roku 2014 podľa: vydanie druhé, Trenčín 1993

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť

Bielik, P. - Mulík, P.: Dies Ater. Čierny deň 29. august 1944

Výber príspevkov zo seminára Dies Ater uskutočneného 26. 8. 1993 v Bratislave doplnený o výpovede svedkov a dokumenty. Polstoročie uplynulo od udalosti, ktorá náš národ vnútorne rozdelila. Pre jedných bola „národným povstaním", pre druhých „národnou tragédiou". V dejinách bola táto udalosť viacnásobne prehodnocovaná až nakoniec ju nekritickí interpreti vyzdvihli na najvyšší piedestál a spravili ju predmetom kultu tak, že ju vyhlásili za „národnú a demokratickú revolúciu" a za počiatok dejín moderného slovenského národa. Dnes, keď môžeme slobodne vyjadriť svoj názor, dávame v našom zborníku priestor tým, ktorí videli udalosti súvisiace s povstaním a povstalcami z iného zorného uhla, ako pripúšťala doterajšia marxistická interpretácia. Nazdávame sa, že predkladané príspevky sa pokúšajú o triezvy, nepatetický obraz povstania. Predovšetkým poukazujú na niektoré javy, ktoré sa zamlčiavali, alebo sa im nedávala patričná váha. Sú to najmä zločiny proti ľudskosti páchané povstalcami, ktoré sú nepremlčateľné, keď sa páchajú na civilnom obyvateľstve a zajatcoch, nezávisle na tom, ktorá bojujúca strana sa ich dopustila. Čo však podstatné referáty odhaľujú, je to pravá tvár povstania, ktoré si okrem deklarovaného boja proti fašizmu dalo za ciel likvidovať slovenskú suverenitu. Organizátori povstania, domáci i zahraniční, principiálne odmietali nielen režim Slovenského štátu po 14. marci 1939, ale aj akúkoľvek myšlienku na samostatný štátny život slovenského národa. Je preto nanajvýš nepochopiteľné, že súčasná Slovenská republika vyhlásila tento deň za svoj štátny sviatok. Zborník je prvotinou na ceste k reálnemu videniu vlastných dejín. Preto prosíme tých, ktorí majú záujem pomôcť pri zostavovaní podobných prác, aby prispeli svojimi spomienkami, dokumentmi alebo inými spôsobmi.

Hlboko sa skláňame pred všetkými ľudskými obeťami, ktoré priniesla posledná vojna a ktoré Slováci prinášali na všetkých frontoch, ale najviac vo svojej vlasti počas jesene 1944. Hoci náš postoj k 29. augustu 1944 nie je kladný, neprenášame ho na radových účastníkov tejto zložitej udalosti, ktorí sa do nej do značnej miery zapojili nedobrovoľne, alebo na základe nepravdivých, neúplných či skreslených správ. Táto nešťastná udalosť si aj u nich vyžiadala svoju vysokú daň: strádaním na frontoch, v zajateckých táboroch, následkami na zdraví. U mnohých si vyžiadala i najvyššiu daň, ich životy. Aj pre ich zneužitie a obete sme najvýznamnejší deň tejto udalosti nazvali nešťastným dňom. Zostavitelia

Poďakovanie
Občianska iniciatíva, ktorá zorganizovala seminár Dies ater v Bratislave dňa 26. 8. 1993, vyslovuje poďakovanie za podporu na vydanie zborníka DIES ATER – NEŠŤASTNÝ DEŇ – 29. AUGUST 1994 všetkým šľachetným Slovenkám a Slovákom, najmä priateľom zo Zahraničnej Matice slovenskej v Kanade a Slovenskej ligy v Spojených štátoch amerických, menovite: Metod BALCO, Ing. Igor BAZOVSKÝ, Ján BELIANSKY, MUDr. Milan BEREŠ, Anton BRCHNEL, Michal BUČKO, Jozef FERKOVIČ, Rudolf GREGUŠ, MUDr. L. P. HINTERBRUCKNER, Ján A. HOLÝ, Jozef IHNÁT, Juraj KANTOR, František KOŠŤÁK, Tibor KOVALOVSKÝ, Michal KUBENÍK, Juraj LUPJAN, Dr. František LYSÝ, Ing. Vojtech MIŠÍK, Wiliam MIHALOVIČ, Emil PAVELEK, MUDr. Ľudovít PAVLO, Viktor ŠEBO, Pavol ŠLAPÁK,

GRATIAS AGERE


Vydala: občianska iniciatíva Dies Ater vo Vydavateľskom družstve Lúč
Zostavili: Dr. Peter Bielik, Dr. Peter Mulík

ISBN 80-7114-127-5.

© autori

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom Dr. Petra Bielika.

Stiahnuť
Peter Sliacky: Dp. Rudolf Scheda. Obeť partizánskeho besnenia

Udalosť, ktorú poznáme pod pojmom “Slovenské národné povstanie“ (SNP) tragicky poznačila osudy veľkého množstva Slovenov, Sloveniek i stáročia tu žijúcich Nemcov. Aj napriek tomu, že sa voči nikomu a ničomu neprevinili, prišli o svoje životy často obzvlášť neľudským, drastickým spôsobom. “Hrdinskí“ boľševickí, či čechoslovácki osloboditelia, bojovníci proti fiktívnemu fašizmu a nacizmu, ideológiám, ktoré na Slovensku v skutočnosti nehrali prím, sa neštítili naozaj ničoho. Metódami “oslobodzovania“ im bolo kradnutie, znásilňovanie, mučenie, či zabíjanie. Nič im nebolo sväté. Povstalecká brutalita sa dotkla okrem iných špecifických skupín obzvlášť kňazov, šíriteľov Božieho posolstva. Kňazov Nemca, Martinku, Schedu, Šaláta a iných spája okrem ich Bohu milej činnosti aj niečo iné. Spôsob smrti. Boli popravení pre svoju lásku k Bohu a národu rukou zločinného partizána.

Mladá generácia slovenských národovcov je zhnusená z masovo propagovanej oficiálnej verzie povstania a odmieta prijať jej “pravdu“. Bridí sa jej taktiež fakt, že tento morbídny deštrukčný akt figuruje medzi štátnymi sviatkami v Slovenskej republike. Táto brožúrka nech je kvapkou v rieke, ktorá časom odplaví mýtus zvaný SNP do čističky dejín. (Občianske združenie Nové slobodné Slovensko)

Autor je členom občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko.Vydalo občianske združenie Nové slobodné Slovensko, Prešov 2009

© Peter Sliacky 2009
© O. z. Nové slobodné Slovensko 2009

Tlač: Steevepress, Prešov
ISBN 978-80-970217-3-3

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť

MIKULA, Ján: Povstanie s legendou. Trenčín : Vydavateľstvo Ivana Štelcera, 24 s.

Po štyridsiatich rokoch emigrácie som opäť doma – vrátil som sa na naše krásne Slovensko. A tu sa mi dostala do rúk knižka „Povstanie bez legiend“ z pera Jozefa Jablonického. Vydalo ju vydavateľstvo „Obzor“ v Bratislave. Dva razy som si ju pozorne prečítal. Zaujala ma hlavne preto, lebo v roku 1945, počas osemmesačnej vyšetrovacej väzby pred tzv. Národným súdom v Bratislave, pýtali sa ma aj na „povstanie“...

Keď totiž tzv. povstanie „vypuklo“, Dr. Gustáv Husák poslal za mnou nášho spoločného priateľa, profesora Slovenskej univerzity Dr. Karola Rebru s výzvou, aby som sa zapojil do „povstania“.
Bol som predsedom Združenia priemyslu, obchodu, živností, bánk a poisťovní, ktoré malo okolo pol milióna členov. Mal som v banskobystrickom rozhlase vyzvať robotníkov, aby sa zapojili do „povstania“ – do povstania proti vlastnému štátu.

Počas piatich rokov Slovenskej republiky som rečnil v továrňach a na pracoviskách o výhodách štátnej samostatnosti a poukazoval na prosperitu vo vlastnom štáte, napriek neblahej vojnovej situácii. Prezident Dr. Jozef Tiso ma nazval apoštolom slovenskej štátnosti, a teraz by som mal v rozhlase hovoriť pravý opak toho? Ako som mohol? To by sa priečilo nielen zdravému rozumu, ale i svedomiu.

Preto som kategoricky odmietol odísť do Banskej Bystrice....

Nie som ani historik, ani spisovateľ, ale ako človek cítim mravnú povinnosť povedať o „povstaní“ pravdu – bez ohľadu na politický systém či komunistické mýty, a to najmä z dôvodu, ktorý uvediem neskoršie.

Stiahnuť

Milan S. Ďurica: Kalendárium roku 1944. In Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. [Piate, doplnené vydanie]. Bratislava : Lúč. 2013. s. 510-579. ISBN 978-80-7114-888-3.

Piate, doplnené vydanie knihy vydané pri príležitosti 20. výročia obnovenia slovenskej štátnosti a 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi vyčerpávajúcu syntézu dejín Slovenska a Slovákov. Jej ambíciou je doplniť a opraviť doteraz používané učebnice a príručky tam, kde je to potrebné. Autor kladie dôraz na tie skutočnosti, ktoré dokazujú a potvrdzujú prastarú etnogenézu slovenského národa a hlboké historické korene jeho štátnosti. Udalosti týkajúce sa iných, najmä susedných národov a štátov sú zaznamenané iba v takom rozsahu, v akom majú priamy či nepriamy vzťah k slovenským dejinám. Autor venuje pozornosť aj Slovákom v zahraničí.

Vydal: Lúč

ISBN 978-80-7114-888-3

© Milan S. Ďurica
© Lúč

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť
Peter B. Podolský: Povstanie roku 1944 : bolo národné, slávne, užitočné?

Dielo uvádza dokumentmi podložené skutočnosti, ktoré publikácie o povstaní obvykle zamlčujú. Takýto prístup k téme, bez jej idealizácie, nie je doteraz na Slovensku samozrejmosťou. Hoci práca spĺňa aj požiadavky kladené na odbornú prácu, je určená predovšetkým pre širšiu verejnosť.

Vydalo: Post Scriptum

ISBN 9788089567393

© Peter B. Podolský
© Post Scriptum

Digitalizované v roku 2016 podľa: vydanie druhé upravené, Bratislava 2015

Na stránkach 29august1944.sk publikované so súhlasom autora.

Stiahnuť